نویسنده = حسامی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر گرمایش ماکروویو بر خودترمیمی مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف رسانا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-22

سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی؛ محمد قلی پور گودرزی