کلیدواژه‌ها = تنش خزشی دوگانه و باربرداری (MSCR)
بررسی رفتار خستگی و خصوصیات شیار شدگی قیرهای حاوی افزودنی نیمه گرم

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2017.916.1044

حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ پیمان میرزابابایی