کلیدواژه‌ها = خصوصیات مکانیکی
بررسی اثر خصوصیات ناپیوستگی بر عملکرد مکانیکی نمونه‌های آسفالت تعمیرشده و تعمیرنشده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-40

میلادحسین عطایی؛ محمدمهدی خبیری؛ زهره غفوری فرد


ارزیابی تأثیر سرباره مس در بهبود خصوصیات مخلوط های بتنی متخلخل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 53-70

علی رضایی لری؛ ابوالفضل حسنی