نویسنده = ستاری، دانش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بارندگی برپایداری شیروانی های خاکی غیراشباع در مسیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل با استفاده از آنالیز همبسته تراوش-تغییر‌شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

دانش ستاری؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ اکبر عرب جوادی