نویسنده = محمدرضا سپهوند
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بسامد طبیعی خاک در محل احداث پل های غیرهم سطح و مناطق مسکونی در حال توسعه شهر کرمان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-114

فاطمه جهانپور؛ محمدرضا سپهوند؛ افسانه نصرآبادی