دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی


2. مطالعه عددی پارامتریک تاثیر وجود سازه سطحی بر نشست‌های ناشی از حفاری تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ مجتبی شیرزه حق


3. محاسبات برگشتی غیرخطی روسازی‌های مقطع معکوس با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی برخورد اجسام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

علیرضا غنی‌زاده؛ مهرداد پاداش


4. تخمین نسبت باربری کالیفرنیا خاک های مردابی بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1398

علی دهقان بنادکی؛ مریم شرافتی سوها؛ مهدی خواری


5. بررسی رفتار شکست و گسترش ترک مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌‌فسفریک اسید (PPA) بر اساس آزمایش خمش دیسک نیم استوانه (SCB)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

محمدعلی زیاری؛ پوریا حاجی کریمی؛ آفرین خیراتی کازرونی؛ فریدون مقدس نژاد


6. مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر زمینی با گسل نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش


7. مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله‌نقلیه عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

سیدمازیار مرعشی؛ محمدهادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی


8. ارزیابی رئولوژیکی قیر پلیمری حاوی نانورس در بازه پیوسته دمایی تحت اثر پیش اختلاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

شاهین شعبانی