دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر فرکانس بارگذاری و دما، بر عملکرد روکش‌های آسفالتی مسلح ژئوکامپوزیتی در کنترل ترک‌های انعکاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

10.22075/jtie.2022.27571.1604

سعید اسدی؛ غلامعلی شفابخش


تحلیل خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی پلی اتیلن ضایعاتی و پودرلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22075/jtie.2023.31392.1645

مرتضی قنبری؛ منصور فخری؛ کوشا گرجی


بررسی وضعیت پل‌های شریان‌های جاده‌ای استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

10.22075/jtie.2023.29194.1622

علی بیت اللهی؛ مرتضی مهدوی؛ فاطمه دهقان فاروجی


بررسی تاثیر پیرشدگی بر خرابی رطوبتی مخلوط آسفالت گرم حاوی افزودنی وتفیکس و سنگدانه‌های گرانیتی و آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22075/jtie.2023.31971.1652

مهیار عربانی؛ مریم مجد رحیم آبادی


بهینه سازی زمان بازدیدهای میدانی در روسازی های آسفالتی با استفاده از شاخص ناهمواری با در نظر گرفتن مباحث هزینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22075/jtie.2023.32003.1653

علی اکبری مطلق؛ جلال ایوبی نژاد