بررسی اثر دمای اختلاط قیر های اصلاح شده و تغییرات انرژی آزاد سطحی آن ها بر عملکرد مقاومت رطوبتی سیستم قیر و سنگدانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی دکتری مهندسی راه‌و‌ترابری، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22075/jtie.2019.18740.1417

چکیده

چکیده
نوع عملکرد روسازی‌های آسفالتی به خواص مواد تشکیل دهنده آن، روند تولید و اجرا وابسته است. انرژی آزاد سطحی از خصوصیات مهم سنگدانه و قیر در پیش‌بینی نحوه عملکرد مخلوط آسفالتی است. انرژی آزاد سطحی بیانگر میزان چسبندگی قیر و سنگدانه و پارامتر‌های انرژی مربوط به عملکرد مقاومت رطوبتی ترکیب قیر و سنگدانه است. علاوه بر آن دمای اختلاط قیر‌های اصلاح شده به عنوان بخشی از روش آماده سازی قیر‌های اصلاح شده نقش موثری در عملکرد نهایی قیر و ترکیب آن با سنگدانه دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر قیر‌های اصلاح شده با رزین اپوکسی و دمای آماده‌سازی آن‌ها بر انرژی آزاد سطحی قیر و مقاومت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی پرداخته شده‌است. برای این مهم قیر‌های اصلاح شده حاوی افزودنی رزین اپوکسی در 2، 4، 6 و 8 درصد وزنی قیر در دو دمای 90 و 130 درجه سانتی گراد آماده‌سازی شده و پارامتر‌های انرژی آزاد سطحی مربوط به حساسیت رطوبتی مورد محاسبه قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده عملکرد متفاوت ترکیب قیر و سنگدانه در ازای درصدهای افزودنی و دمای آماده‌سازی متفاوت قیر است. در ترکیب قیر و سنگدانه سیلیسی قیر اصلاح شده با 6 درصد رزین اپوکسی با دمای اختلاط 90 درجه سانتی گراد و در ترکیب قیر و سنگدانه آهکی، قیر اصلاح شده با 4 درصد رزین اپوکسی با دمای اختلاط 130 درجه سانتی‌گراد عملکرد بهینه را به لحاظ مقاوت رطوبتی از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the mixing temperature of the modified bitumen and surface free energy variety on the moisture resistant of asphalt-aggregate system

نویسندگان [English]

  • Hossein Bahmani 2
  • Reza Roshani 3
2 Ph.D. Candidate, Civil Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran
3 M.Sc. Grade, Civil Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

AEvaluating the mixing temperature of modified bitumen and surface free energy variety on the moisture resistant of asphalt-aggregate system

Abstract:
The type of asphalt pavement performance depends on its material properties, manufacturing process and implementation. Surface free energy is an important feature of aggregates and bitumen in predicting the performance of asphalt mixtures. Surface free energy indicates the amount of bitumen and aggregate adhesion and the energy parameters related to the moisture resistance performance of bitumen and aggregate. In addition, the mixing temperature of the modified bitumen, as part of the modified bitumen preparation method, may have an effective role in the final performance of the bitumen and its composition with aggregates. In this article, the effect of modified bitumen with epoxy resin and its preparation temperature on bitumen surface free energy and moisture resistance of asphalt mixtures are investigated. For this purpose, modified bitumens containing epoxy resin additives were prepared at 2, 4, 6 and 8 Weight percent of bitumen at two temperatures of 90 and 130 ° C and surface free energy parameters related to moisture sensitivity were calculated. The results showed different performance between various compositions of bitumen and aggregate for different percentages of additive and for different bitumen preparation temperature. In bitumen and silica aggregates, modified bitumen with 6% epoxy resin at 90° C mixing temperature, and in bitumen and limestone aggregate, modified bitumen with 4% epoxy resin, with 130° C mixing temperature, They showed optimum performance In terms of moisture resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Surface free energy"
  • "Epoxy resin"
  • "Moisture resistance"