نویسنده = محمد مهدی معمارپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد لرزه‌ای کوله پل‌های نامنظم در ارتفاع بر اثر اعمال زلزله در راستاهای مختلف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-114

سهیل سلطانیه؛ محمد مهدی معمارپور؛ فواد کیلانه ئی