بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط‏ های آسفالتی حاوی سرباره ‏های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری‏های نوین قوچان

3 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مربی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آنجا که در تحقیقات گذشته در زمینه استفاده از سرباره، مقایسه­ ای بین انواع سرباره تولیدی کارخانه­ های فولاد ایران صورت نگرفته، در این تحقیق، به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط­ های آسفالتی حاوی سرباره فولادی، بخش درشت­ دانه مصالح آهکی به ترتیب با 25، 50، 75 و 100 درصد سرباره­ های کوره قوس الکتریک (EAF) و کوره اکسیژنی (BOF) جایگزین گردید. پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگ‏دانه ­ای آهکی و سرباره­ های فولادی با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه مخلوط­ های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف هر دو نوع سرباره تعیین گردید. سپس، خصوصیات مکانیکی مخلوط­ های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف سرباره با استفاده از آزمایش ­های ضریب برجهندگی در دماهای مختلف و آزمایش کشش غیرمستقیم در دو حالت خشک و اشباع مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سرباره می ­تواند منجر به بهبود معنی­دار خواص مکانیکی مخلوط­ های آسفالتی گردد. همچنین، حساسیت رطوبتی مخلوط ­های حاوی هر دو نوع سرباره نسبت به نمونه شاهد کمتر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Asphalt Mixtures Containing Basic Oxygen Furnace (BOF) and Electric Arc Furnace (EAF) Slags

نویسندگان [English]

  • A. Kavussi 1
  • M. Jalili Qazizadeh 2
  • A. Mohammadzadeh Moghadam 3
  • S. A. Ziaee 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In previous studies on the use of steel slag in asphalt mixtures, no comparison has been made between different types of slags produced in steel factories in Iran. In this research, in order to evaluate the mechanical properties of asphalt mixtures containing different amounts of steel slag and to compare their effects on mixture behaviors, two types of slags – BOF and EAF – were replaced with 25, 50, 75 and 100 percent of coarse part of aggregates. After characterization of limestone aggregates and steel slags using X-ray fluorescence equipment (XRF) and scanning electron microscope (SEM), Marshall mix design method was used to determine the optimum bitumen content. Moreover, the mechanical properties of mixtures using resilient modulus testing at different temperatures and indirect tensile strength testing in both dry and saturated conditions were evaluated. The results showed that the use of steel slag in asphalt mixtures could result in a significant improvement of asphalt mixture properties. Furthermore, moisture sensitivity of mixtures containing steel slags was less than the control mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Slag
  • Resilient modulus
  • tensile strength
  • Toughness
  • Moisture Sensitivity
توسلی، ح. 1372. "طرح و کنترل بتن آسفالتی گرم". چاپ اول، انتشارات قلم.
ستاری، م. 1386. "فعالیت مجتمع فولاد مبارکه به منظور فرآوری و کاربرد سرباره". اولین سمینار فرآوری و کاربردهای سرباره قوس الکتریک، پزوهشکده فولاد دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 24-19.
شکرچی­ زاده، م.، عالی­زاده، ر.، چینی، م.، حسینی، م. و قدس، پ. 1383. "ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره­ های فولادی برای استفاده به عنوان سنگ‏دانه در ساخت روسازی آسفالتی". دومین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران، ص 694-682.
طباطبایی، ن. و بخشی طوسی، پ. 1383. "بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوط­ های آسفالتی با استخوان­بندی سنگ‏دانه ­ای". دومین همایش قیر و آسفالت ایران، 2-4 آذر، ص 311-302.
معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. 1390. "آیین­ نامه روسازی آسفالتی راه­ های ایران". نشریه شماره 234، ویرایش اول.
مقدم نیری، م. ر.، جلیلی قاضی زاده، م. و محمدزاده مقدم، ا. 1386. " کاربرد سرباره فولاد در پروژه ­های راهسازی". اولین سمینار فرآوری و کاربردهای سرباره قوس الکتریک، پزوهشکده فولاد دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 134-127.
Ahmedzade, P. and Sengoz, B. 2008. “Evaluation of steel slag coarse aggregate in hot mix asphalt concrete”. J. Hazard. Mater. 165: 300-305.
Aksoy, A., Samlioglu, K., Tayfur, S. and Ozen, H. 2005. “Effect of various additives on moisture damage sensitivity of asphalt mixtures”. Constr. Build. Mater. 19: 11-18.
Ameri, M., Ahadi, M. R., Zaree, Z. and Jahanian, H. P. 2011. “A Laboratory Study on the Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt using Basic Oxygen Furnace Steel Slag”. 10th International Conference LJMU, Britannia Adelphi Hotel, February 16-17,  Liverpool, UK.
Anagnos, J.N. Kennedy, T.W. 1972. “Practical Method of Conducting The Indirect Tensile Test”. Center of Highway Research, University of Texas at Austin, Research Report 98-10, Austin, Texas.
Asi, I. M., Qasrawi, H. Y. and Shalabi, F. I. 2007. “Use of steel slag aggregate in asphalt concrete mixes”. Can. J. Civil Eng. 34: 902-911.
Bagampadde, U., Wahhab, H. and Aiban, S. 1999. “Optimization of steel slag aggregates for bituminous mixes in Saudi Arabia”. J. Mater. Civil Eng. 11(1): 30-35.
Birgisson, B., Montepara, A., Romeo, E., Roque, R., Roncella, R., and Tebaldi, G. 2007. “Determination of Fundamental Tensile Failure Limits of Mixtures”. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists;76:303–44.
Huang, Y.H. 2004. "Pavement Analysis and Design". Prentice Hall, New Jersey.
Kavussi A., and Modarres A. 2010. “Laboratory fatigue models for recycled mixes with bitumen emulsion and cement”. Construction and Building Materials 24; 1920–1927.
Khan, M. I. and Al-Abdul Wahhab, H. I. 1998. “Improving slurry seal performance in Eastern Saudi Arabia using steel slag”. Constr. Build. Mater. 12: 195-201.
Kobayashi, M., Hokari, K. and Kubo, K. 1997.  “Effects of Aggregate Shapes on Characteristics of Asphalt Mixture”. Mechanical Tests for Bituminous Materials, Taylor & Francis Ltd., pp. 461-468.
Lavin, P. 2003. “Asphalt Pavements: A Practical Guide to Design, Production and Maintenance for Engineers and Architects”. CRC Press, London.
Li, Q., Lee, H., and Kim, T.W. 2012. ”A simple fatigue performance model of asphalt mixtures based on fracture energy” Construction and Building Materials, Volume 27, Issue 1, Pages 605-611.
Liz Hunt, P. E. and Boyle, G. E. 2000. “Steel Slag in Hot Mix Asphalt Concrete”. State Research Project #511- Oregon Department of Transportation, Salem, Oregon, USA.
Lottman, R. P. 1982. “Predicting Moisture-Induced Damage to Asphaltic Concrete”. NCHRP Report No. 246, Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC.
Marks, V. J., Monroe, R. W. and Adam, J. F. 1990. “Effects of Crushed Particles in Asphalt Mixtures”, Transport. Res. Rec., 1259, Transport. Res. Board, pp. 91-106.
Mehrara, A. and Khodaii, A. 2013. “A review of state of the art on stripping phenomenon in asphalt concrete”, Constr. Build. Mater. 38: 423-442.
Pasetto, M. and Baldo, N. 2011. “Mix design and performance analysis of asphalt concretes with electric arc furnace slag”. Constr. Build. Mater. 25: 3458-3468.
Roberts, F., Kandhal, P., Brown, E., Lee, D. and Kennedy, T. 1996. “Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction”. 2nd Edition, NAPA Education Foundation, Lanham, Maryland.
Roque, R., Birgisson, B., Sangpetngam, B., and Zhang, Z.W. 2002. “Hot mix asphalt fracture mechanics: a fundamental crack growth law for asphalt mixtures”. Journal of the Assocciation of Asphalt Paving Technologists;71:816–27.
Shah, B. D. 2003. “Evaluation of Moisture Damage within Asphalt Concrete Mixes”. MSc. Thesis, Texas A & M University, USA.
Shen, D. H., Wu, C. M. and Du, J. C. 2009. “Laboratory investigation of basic oxygen furnace slag for substitution of aggregate in porous asphalt mixture”. Constr. Build. Mater. 23(1): 453-461.
Solomon, C. 1993. “Slag-Iron and Steel”. U.S. Bureau of Mines, U.S. Army Corps of Engineers.
The Asphalt Institute. 1983. “Principles of Construction of Hot-Mix Asphalt Pavements”. Manual Series No. 22, Lexington, Ky.
Williams, R. C. and T. M. Breakah. 2005. “Evaluation of Hot Mix Asphalt Moisture Sensitivity using The Nottingham Asphalt Test Equipment”. Final Report, Center for Transportation and Research and Education, Iowa State University, USA.
Wu, S. P., Xue, Y. J. and Chen, Y. C. 2007. “Utilization of steel slag as aggregates for stone mastic asphalt (SMA) mixtures”. Build. Environ. 42: 2580-2585
Xie, J., Wu, S. P., Lin, J., Cai, J., Chen, Z. W. and Wei, W. 2012. “Recycling of basic oxygen furnace slag in asphalt mixture: Material characterization & moisture damage investigation”. Constr. Build. Mater. 36: 467-474.
Xue, Y. J., Wu, S. P., Hou, H. and Zha, J. 2006. “Experimental investigation of basic oxygen furnace slag used as aggregate in asphalt mixture”. J. Hazard. Mater. 138: 261-268.