راهنمای نویسندگان

مقالات باید در نرم افزار Word 2007  تایپ شود. مراجع بر اساس روش APA تدوین شوند. فایل PDF بدون نام نویسندگان نیز به همراه فایل Word ارسال گردد. نحوه نگارش سایر قسمت­های مقاله به شرح جدول زیر و فایل پیوست می­باشد:

 

بخش مربوطه در مقاله

نوع و اندازه فونت

بخش مربوطه در مقاله

نوع و اندازه فونت

عنوان مقاله

B Lotus 16 Bold

متن چکیده فارسی

B Lotus 11 Bold

نام و مشخصات نویسندگان

B Lotus 13

واژه‏های کلیدی

B Lotus 11

نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول

Times 10

متن مقاله

B Lotus 12

سر عنوان‏های یک رقمی

B Lotus 14 Bold

شرح جداول و تصاویر

B Lotus 11 Bold

سر عنوان‏های دو رقمی

B Lotus 13 Bold

منابع لاتین

Times New Roman 10

سر عنوان‏های بیش از دو رقمی

B Lotus 11 Bold

چکیده انگلیسی

Times New Roman 11

 

فایل کامل راهنمای شیوه نگارش مقالات را از لینک زیر دریافت نمائید