راهنمای نویسندگان

مقالات باید در نرم افزار Word 2007  تایپ شود. مراجع بر اساس روش APA تدوین شوند. فایل PDF بدون نام نویسندگان نیز به همراه فایل Word ارسال گردد. نحوه نگارش سایر قسمت­های مقاله به شرح جدول زیر می­باشد:

 

بخش مربوطه در مقاله

نوع و اندازه فونت

بخش مربوطه در مقاله

نوع و اندازه فونت

عنوان مقاله

B Lotus 18 Bold

متن چکیده فارسی

B Traffic 10, Italic

نام و مشخصات نویسندگان

B Lotus 11

واژه های کلیدی

B Lotus 11

نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول

Times 11

شرح جداول و تصاویر

B Lotus 10 Bold

سر عنوانهای یک رقمی

B Lotus 14 Bold

منابع لاتین

Times 10

سر عنوانهای دو رقمی

B Lotus 12 Bold

چکیده انگلیسی

Times 12

سر عنوانهای بیش از دو رقمی

B Lotus 11 Bold

متن مقاله

Lotus 11

 
فایل کامل راهنمای شیوه نگارش مقالات را از لینک زیر دریافت نمائید
دریافت فایل