اهداف و چشم انداز

زیرساخت ها نقش حیاتی در صنعت حمل و نقل دارند و بخش قابل توجهی از بودجه ملی را به ساخت و نگهداری این گونه تاسیسات زیربنایی و ساختاری حمل و نقل اختصاص می دهند. با توجه به این موضوعات؛ مجله مهندسی زیرساخت‌های حمل‌ونقل با هدف توسعه و گسترش تحقیقات در زمینه‌های مدل‌سازی، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری بزرگراه‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و بنادر انجام شد.

 

اهداف و دامنه اصلی مجله مهندسی زیرساخت های حمل و نقل عبارتند از:

  • طراحی و ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل (شامل کلیه بخش‌ها/لایه‌های بزرگراه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بنادر)
  • طراحی و روسازی تاسیسات سازه حمل و نقل (شامل انواع پل، تونل، بندر، مترو و غیره)
  • طراحی و بهسازی لایه های زیرین برای انواع تاسیسات زیرساختی و سازه ای حمل و نقل
  • بکارگیری مواد، تکنیک ها و فناوری های جدید در ساخت، اجرا، تمرین و نظارت بر تاسیسات زیربنایی و سازه ای حمل و نقل
  • استراتژی ها و سیستم های تعمیر، نگهداری، مدیریت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سازه ای حمل و نقل
  • تقویت، تقویت، بهسازی و حفظ تأسیسات زیربنایی و ساختاری حمل و نقل
  • مسائل ایمنی (شامل ایمنی ترافیک، ایمنی سازه های حمل و نقل، مهندسی بهداشت و ایمنی (HSE) و سایر موضوعات مرتبط)
  • کاربردهای مدل سازی و شبیه سازی در بزرگراه، حمل و نقل، ترافیک و مهندسی سازه
  • طراحی هندسی تاسیسات بزرگراه، راه آهن و فرودگاه