فرایند پذیرش مقالات

این نشریه از یک فرآیند بررسی دوسو ناشناس تبعیت می کند، به عنوان بخشی از آن، نویسندگان و داوران در طول فرآیند ناشناس باقی می مانند. مقالات ارسالی توسط کارشناس نشریه بر اساس دستورالعمل های نشریه مناسب تشخیص داده می شود و سپس سردبیر تصمیم می گیرد که آیا آنها برای داوری مناسب هستند یا خیر. بررسی معمولاً شامل بررسی حداقل دو داور مستقل و متخصص می‌شود. سپس نظرات داورها برای نویسندگان ارسال می‌شود تا بتوانند به آنها رسیدگی کنند. از همه نویسندگان خواسته می شود دست نوشته های اصلاح شده خود را ارسال کنند یا به نظرات پاسخ دهند. سپس سردبیر تصمیم خواهد گرفت که آیا مقاله نیاز به بررسی بیشتر داوران دارد (توسط همان داور یا داور دیگری که می تواند عضو هیئت تحریریه باشد) یا می تواند برای چاپ پذیرفته شود. در صورتی که یکی از اعضای هیأت تحریریه یا کارکنان مقاله ای را برای مجله ارسال کند، به همان ترتیبی که ذکر شد با آن برخورد می شود و عضو هیأت تحریریه ای که مقاله را ارسال کرده است، نظری در روند بررسی یا تصمیم نهایی اتخاذ شده ندارد. فرآیند تصمیم گیری مجله شامل مراحل زیر است:

 • ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه نشریه
 • بررسی محتوایی و بررسی بر اساس دستورالعمل های نشریه توسط کارشناس مجله (اگر موضوع و یا فرمت مقاله مطابق با دستورالعمل های نشریه نباشد برای اسال مجدد به نویسنده بازگردانده خواهد شد)
 • بررسی اولیه مقالات توسط سردبیر
 • مشابهت یابی مقاله (اگر درصد مشابهت بیش از 30 درصد باشد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال برای داوران
 • بررسی مقالات داوری شده توسط سردبیر (اگر امتیاز داوری به حد نصاب نرسد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال نظرات داوران برای نویسنده جهت بازنگری
 • ارسال مقاله بازنگری شده برای داوران جهت داوری نهایی
 • تایید نهایی توسط سردبیر و پذیرش مقاله
 • ارسال جهت ویراستاری
 • ارسال جهت صفحه آرایی
 • انتشار مقاله

مدت زمان این فرآیند، به قبول داوری توسط داوران محترم، ارسال نظرات داوری و پاسخگویی به نظرات داوران توسط نویسندگان بستگی دارد.