بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تامین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله، مبلغ400.000 تومان بابت هزینه های پردازش مقاله (داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار) از نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله دریافت می گردد.


اعتبار علمی- پژوهشی

اعتبار نشریه "مهندسی زیرساخت های حمل و نقل" در جلسه مورخ 1394/03/20 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی موافقت و طی نامه  3/18/64852 مورخ 94/04/06  به دانشگاه سمنان ابلاغ گردید.  همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار این مجله را به شماره   93/25939  در تاریخ 1393/10/22 صادر کرده است. 

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

ناشر: دانشگاه سمنان

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

توالی انتشار: فصلنامه

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

زبان: فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

نوع داوری: دوسو ناشناس

استفاده از مشابهت‌یابی قبل از ارسال به داوری: دارد

سامانه مورد استفاده جهت مشابهت‌یابی: سمیم نور

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope)
پیروی میکند

هزینه بررسی اولیه: ندارد

متوسط زمان بررسی اولیه مقاله: یک هفته

متوسط زمان داوری اولیه: 5 هفته

درصد پذیرش: 26 درصد


اختصاص  (Digital Object Identifier (DOI

قابل توجه نویسندگان محترم، از این تاریخ برای تمام مقالات پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل (JTIE)، نمایه شده در ISC، بلافاصله DOI تخصیص می یابد. 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1402 

بررسی تاثیر پدیده گرمایش جهانی بر رده بندی عملکردی قیر در ایران

صفحه 10-20

10.22075/jtie.2023.30284.1639

محمد مهدی دادایی؛ فریدون مقدس‌نژاد؛ پوریا حاجی کریمی


مدلسازی فیزیکی ترانشه با دیوارهای حائل صلب مسلح شده با طبقه های مورب

صفحه 61-70

10.22075/jtie.2023.28254.1612

سینا محمودپور؛ علی دهقان بنادکی؛ ایمان گلپذیر؛ محمدعلی رمضانپور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان