درباره نشریه

به منظور گسترش، پیشرد و ارتقای علمی حمل و نقل کشور و بهبود امور آموزشی و پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، این نشریه با محوریت زیرساخت های حمل و نقل در کلیه مودها، شامل حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل ریلی شروع به فعالیت نموده است.