داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی  پست الکترونیکی وابستگی سازمانی
دکتر پویان ایار دکترای تخصصی استادیار روسازی ayar@iust.ac.ir استادیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر بابک احمدی دکترای تخصصی استادیار   b.ahmadi@bhrc.ac.ir مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
بخش فناور بتن
عضو هیئت علمی
دکتر سعید احمدی دکترای تخصصی استادیار روسازی ahmadi.saeed89@yahoo.com دانشگاه جامع امام حسین دانشکده عمران آب و انرژی
دکتر محمد احمدی دکترای تخصصی استادیار   m.ahmadi@malayeru.ac.ir دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر
دکتر هادی احمدی دکترای تخصصی استادیار   hadiahmadi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
دکتر مصطفی آدرسی دکترای تخصصی سایر   d038432@polito.it دستیار پژوهشی در دانشگاه پلی تکنیک تورین
دکتر امین ایرجی دکترای تخصصی استادیار   a.iraji@urmia.ac.ir گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر بهروز ارسطو دکترای تخصصی سایر   beharas2@gmail.com محقق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ایران
دکتر محمد آزادی دکترای تخصصی استادیار   m_azadi@semnan.ac.ir استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دکتر امیر ایزدی دکترای تخصصی استادیار   amirizadi60@gmail.com استاد یار دانشگاه غیر انتفاعی شمال
آقای سعید اسدی دانشجوی دکترا سایر روسازی saeid.asadi65@gmail.com مازندران- تنکابن-م هفت تیر- خ ابوذر حتمیان- ک سعدی غربی- پ 74 منزل شیرزاد اسدی
74
دکتر مرتضی اسماعیلی دکترای تخصصی استاد   m_esmaeili@iust.ac.ir دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید محمد اصغرزاده دکترای تخصصی استادیار   sm.asgharzadeh@modares.ac.ir گروه راه و ترابری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
دکتر ایمان آقایان دکترای تخصصی دانشیار روسازی iman.aghayan@gmail.com دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای عباس اکبری دکترای تخصصی سایر   a_akbari55@yahoo.com دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آقای مهدی اکبری دکترای تخصصی سایر   mahdi.akbari80@gmail.com دانش‌آموخته دکتری راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
دکتر امیر امینی دانشجوی دکترا سایر   amini.amir68@gmail.com دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد امین توتونچیان دکترای تخصصی استادیار   amin@pnu.ac.ir استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور تهران
دکتر رضوان باباگلی دکترای تخصصی استادیار   rezvan_babagoli@mazust.ac.ir استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران
دکتر امیر بذرافشان مقدم دکترای تخصصی استادیار   amir.bazrafshan@shahroodut.ac.ir استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر قاسم پاچیده دکترای تخصصی سایر   ghpachideh@semnan.ac.ir پسادکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی پنجی دکترای تخصصی استادیار   m.panji@iauz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان
دکتر علی اکبر تقی پور دکترای تخصصی استادیار   a.taghipour@du.ac.ir استادیار دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان،دامغان، ایران.
دکتر محمدحسین تقوی پارسا دکترای تخصصی سایر   mh.taghavi@stu.qom.qc.ir دانشگاه قم
دکتر امین تناکی زاده دکترای تخصصی سایر   atanakizadeh@semnan.ac.ir دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
آقای رشید تن زاده دکترای تخصصی استادیار   rashidtanzadeh@yahoo.com استادیار دانشگاه قزوین و دانشگاه چمران اهواز
آقای محمد حسین ثقفی دکترای تخصصی استادیار   saghafimh@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سمنان
آقای منصور جامعی دانشجوی دکترا سایر ابنیه فنی mansour.jamee@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای حامد جاودانیان دکترای تخصصی دانشیار   javdanian@sku.ac.ir دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
دکتر مهدی جلیلی دکترای تخصصی استادیار   m.jalili@semnaniau.ac.ir استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سمنان
  مرتضی جلیلی قاضی زاده دکترای تخصصی استادیار   m.jalili@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان
آقای حمید جهان بخش دانشجوی دکترا مربی   h.jahanbakhsh@lecturer.usc.ac.ir گروه عمران، دانشکده مهندسی  عمران، دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر غلامحسین حامدی دکترای تخصصی استادیار   hamedi@guilan.ac.ir عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه گیلان
دکتر عبدالحسین حداد دکترای تخصصی استاد ابنیه فنی ahadad@semnan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
پروفسور ابوالفضل حسنی دکترای تخصصی استاد   hassani@modares.ac.ir استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر سید علی حسینی دکترای تخصصی استادیار   ahosseini@shahroodut.ac.ir راه و ترابری ، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر سید روح الله حسینی واعظ دکترای تخصصی استادیار   hoseinivaez@qom.ac.ir استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
دکتر صلاح الدین حمیدی دکترای تخصصی استادیار   s.hamidi@eng.uk.ac.ir استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
دکتر محمدمهدی خبیری دکترای تخصصی دانشیار   mkhabiri@yazd.ac.ir دانشگاه یزد،دانشکده مهندسی عمران
دکتر محمدایمان خداکرمی دکترای تخصصی استادیار   khodakarami@semnan.ac.ir عضو هیئت علمی  / دانشگاه سمنان
دکتر احمد دالوند دکترای تخصصی استادیار   ahmad.dalvand@gmail.com استاد یار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه لرستان
دکتر احمد دالوند دکترای تخصصی استادیار   dalvand.a@lu.ac.ir استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان
دکتر داریوش دریایی دکترای تخصصی استادیار   d.daryae@malayeru.ac.ir گروه عمران- دانشگاه ملایر- ملایر
دکتر علی دهقان بنادکی دکترای تخصصی استادیار   a.dehghanbanadaki@damavandiau.ac.ir استادیار، گروه عمران،واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی ، دماوند،ایران
دکتر حسن دیواندری دکترای تخصصی استادیار روسازی h.divandari@gmail.com گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
پروفسور جبارعلی ذاکری دکترای تخصصی استاد راه آهن zakeri@iust.ac.ir دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
دکتر دانیال رضازاده عیدگاهی دکترای تخصصی سایر   d.rezazade@gmail.com دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
دکتر امید رضایی فر دکترای تخصصی استادیار   orezayfar@semnan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
دکتر امیر حسن رضایی فرعی دکترای تخصصی استادیار   rezaei.ah@azaruniv.ac.ir گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سجاد رضائی دکترای تخصصی استادیار   rezaei@pooyesh.ac.ir دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران.
دکتر محمدرضا رضائیان دکترای تخصصی استادیار   rezaeianmr@yahoo.com معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری
مدیر طرح و برنامه موسسه آموزش شهرداری خراسان رضوی
دکتر عباس رهی دکترای تخصصی استادیار   a_rahi@sbu.ac.ir دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر محمدحسین زاده دکترای تخصصی استادیار ابنیه فنی m_habashi@marandiau.ac.ir دانشگاه آزاد مرند
دکتر حسین زال نژاد دکترای تخصصی سایر   h.zalnejad@gmail.com بلوار بسیج
لاله 44.3
آقای مهدی زال نژاد دانشجوی دکترا سایر   m_zalnezhad@civileng.iust.ac.ir دانشجوی دکتری، گرایش راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
آقای یوسف ساجد دکترای تخصصی استادیار   yousefsajed@gmail.com هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اردبیل و دکترای تخصصی از دانشگاه سمنان
دکتر محمدرضا سپهوند دکترای تخصصی استادیار   mrsepahvand@yahoo.com استادیار گروه ژئوفیزیک
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر علیرضا سرکار دکترای تخصصی استادیار روسازی sarkar@srbiau.ac.ir گروه راه و ترابری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکتر شاهین شعبانی دکترای تخصصی استادیار روسازی shabani@pnu.ac.ir گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395 ، تهران، ایران
دکتر جلیل شفایی دکترای تخصصی استادیار   jshafaei@shahroodut.ac.ir استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مصطفی صادق نژاد دکترای تخصصی استادیار روسازی mostafa.sadeghnejad@gmail.com گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
دکتر سید علی صحاف دکترای تخصصی استادیار   asahaf@um.ac.ir گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکتر محمدرضا طلائی دکترای تخصصی استادیار   mrtalaee@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی راه آهن
دکتر مجتبی عامری دکترای تخصصی استادیار   m49_ameri@yahoo.com گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
دکتر علیرضا عزالدین دکترای تخصصی استادیار   aezoddin@gmail.com سازه و زلزله
دکتر عادل عساکره دکترای تخصصی استادیار   asakereh@semnan.ac.ir گروه آموزشی خاک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران
دکتر محسن عموزاده عمرانی دکترای تخصصی استادیار   m_amouzadeh@yahoo.com گروه عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
دکتر عباس غلام زاده دکترای تخصصی استادیار   abbas.gholam@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان
دکتر علیرضا غنی‌زاده دکترای تخصصی دانشیار   ghanizadeh.alireza@gmail.com دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
آقای پویان فخاریان دانشجوی دکترا سایر   pouyanfakharian@gmail.com دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دکتر منصور فخری دکترای تخصصی استاد   fakhri@kntu.ac.ir استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران
دکتر حامد فرشباف آقاجانی دکترای تخصصی استادیار   h.farshbaf@azaruniv.ac.ir گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی - دانشگاه شهید مذنی آذربایجان
دکتر مرتضی قارونی نیک دکترای تخصصی استادیار   gharouni@doctor.com دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی راه اهن
دکتر مجتبی قاسمی دکترای تخصصی استادیار   m.ghasemi@kgut.ac.ir هیات علمی
دکتر حسین قاسم زاده طهرانی دکترای تخصصی استادیار   h_ghasemzadeh@shahroodut.ac.ir عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه شاهرود
دکتر مجید قلهکی دکترای تخصصی دانشیار   mgholhaki@semnan.ac.ir گروه مهندسی سازه-دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه سمنان
دکتر صادق قوامی جمال دکترای تخصصی استادیار   s_ghavamijamal@civileng.iust.ac.ir دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
آقای احسان کاشی دانشجوی دکترا سایر   eng_eki@yahoo.com دانشگاه سمنان
دکتر ندا کامبوزیا دکترای تخصصی استادیار   nkamboozia@iust.ac.ir گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
پروفسور امیر کاووسی دکترای تخصصی دانشیار   kavussia@modares.ac.ir دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ایمان گل پذیر دکترای تخصصی استادیار   i.golpazir@gmail.com گروه آموزشی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
دکتر بابک گلچین دکترای تخصصی استادیار   golchin_babak@yahoo.com عضو هیئت علمی محقق اردبیلی
دکتر محمد حسین مبینی دکترای تخصصی استادیار   mobini@usc.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
آقای سیدمحسن متولی زاده دانشجوی دکترا سایر روسازی mohsen.motevalizadeh@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی محمدی دکترای تخصصی سایر   mmahdii@gmail.com دانشگاه سمنان
آقای ابوالفضل محمدی جانکی دکترای تخصصی سایر   abolfazl.m3027@gmail.com گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه امام حسین تهران، ایران
دکتر موسی محمودی صاحبی دکترای تخصصی دانشیار   m.mahmoudi@sru.ac.ir گروه عمران دانشگاه شهید رجائی
دکتر مریم مختاری دکترای تخصصی استادیار   mokhtari@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی عمران،پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
دکتر ابوذز میرزاخانی دکترای تخصصی استادیار   aboozar.mirzakhani@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
دکتر سید محمد میرعبدالعظیمی دکترای تخصصی استادیار   mirabdolazimi@guilan.ac.ir استادیار، گروه عمران ، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
پروفسور سید مرتضی مرندی دکترای تخصصی استاد   marandi@uk.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمدرضا مستخدمین حسینی دکترای تخصصی استادیار   hoseini_engineer@yahoo.com عضو هیات علمی واحد مهدیشهر
دکتر محمد عماد مطیعیان نجار دکترای تخصصی استادیار راه آهن m.motieyan@eng.ui.ac.ir گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان ، ایران
دکتر محمد مهدی معمارپور دکترای تخصصی استادیار   memarpour@eng.ikiu.ac.ir استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
دکتر لیلا ملکانی دکترای تخصصی استادیار   lmalekani@tabrizu.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی مرند دانشگاه تبریز
دکتر رضا مهاجری برج قلعه دکترای تخصصی استادیار   re.mohajeri@iau.ac.ir واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
دکتر کوروش مهدی زاده دکترای تخصصی مربی   ko_ma751@mail.um.ac.ir گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
دکتر حسین نادرپور دکترای تخصصی دانشیار   naderpour@semnan.ac.ir دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
دکتر سید صابر ناصرعلوی دکترای تخصصی استادیار   saber_naseralavi@uk.ac.ir استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر نوید ندیمی دکترای تخصصی استادیار   navidnadimi@uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی عمران- اتاق 217
دکتر محمود نیکخواه دکترای تخصصی استادیار   nik_khah@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
دکتر سید علی اصغر هاشمی دکترای تخصصی استادیار   hashemiaa12@gmail.com معاون پژوهش و فناوری / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان /ایران