تأثیر نوع مصالح بر خواص عملکردی آسفالت نیمه‏ گرم اصلاح شده با زایکوترم

نویسندگان

1 استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه، تکنولوژی آسفالت نیمه‏ گرم به ‏عنوان روشی کارآمد برای کاهش هزینه ‏های تولید آسفالت، مصرف سوخت و آلودگی ­های زیست ­محیطی شناخته شده است. در مقابل محاسن بی­شمار، پدیده عریان ‏شدگی به عنوان نقطه ضعفی برای این صنعت مطرح می ­گردد. یکی از روش‏ هایی که در حال حاضر برای بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه و حفظ دوام رویه آسفالتی به ‏کار می ‏رود، استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و اُرگانیک است. زایکوترم، تحت عنوان یک افزودنی نانوشیمیایی، نقشی دوجانبه به­عنوان افزودنی ضدعریان‏ شدگی و افزودنی تولید آسفالت نیمه ‏گرم ایفا می ­کند. برای درک بهتر پدیده­ ی عریان‏ شدگی در اثر ضعف چسبندگی، مکانیزم ‏های متعددی برای توضیح چسبندگی بین اجزای مخلوط آسفالتی استفاده شده است. از آنجایی که چسبندگی بین دو فاز متفاوت، به واکنش شیمیایی و مکانیکی، جاذبه­ های مولکولی و تئوری انرژی بین سطح آزاد آن دو فاز بستگی دارد، بنابراین مکانیزم ­هایی که از بین رفتن چسبندگی در سیستم قیر و سنگدانه را کنترل می‏ کنند، پیچیده هستند. هدف اصلی این مطالعه ­ی آزمایشگاهی، بررسی تأثیر جنس مصالح روی خواص عملکردی آسفالت نیمه ­گرم اصلاح شده با افزودنی نانوشیمیایی زایکوترم به­ عنوان ماده­ ی اصلاح کننده­ ی قیر و ماده ­ی ضد­عریان کننده، در قالب آزمایش ‏های مربوط به حساسیت رطوبتی متناسب با استانداردهای روز و آیین ­نامه‏ های معتبر داخلی و بین­ المللی، اعم از آزمایش لاتمن اصلاح شده و آزمایش آب جوشان، است. جهت انجام این مهم، از آزمایش عملکردی تعیین مدول برجهندگی به روش کشش غیرمستقیم نیز استفاده شد. بررسی نتایج آزمایش ­ها و پردازش تصویر عکس‏ های آزمایش آب جوشان، از طرفی حاکی از عملکرد نه چندان مناسب زایکوترم به عنوان افزودنی آسفالت نیمه­ گرم در هر دو مصالح آهکی و سیلیسی و از طرف دیگر، حاکی از افزایش چشمگیر مقاومت در برابر رطوبت در سنگدانه ‏های سیلیسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aggregate Type on Functional Properties of Warm Mixed Asphalt Modified with Zycotherm

نویسندگان [English]

  • H. Ziari 1
  • P. Mirzababaei 2
  • R. Babagoli 3
  • A. Moniri 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays, warm mix asphalt (WMA) technology is known as an efficient way to reduce costs of asphalt production, fuel consumption and environmental pollution. In contrast to its numerous advantages, stripping phenomenon comes as a disadvantage for this industry. One way of improving the resistance of asphalt concrete and adhesion between bitumen and aggregates is to use chemical and organic additives. Zycotherm, as a nano-chemical additive, plays a bilateral part: as an anti-stripping agent and as an additive for the production of WMA. To better understand the phenomenon of stripping as a result of weak adhesion, several mechanisms have been used to describe the adhesion between the components of asphalt mixture. Since adhesion between two different phases depends on mechanical and chemical reactions, molecular attraction and theory of free surface energy, the mechanisms controlling adhesion failure between the components of asphalt mixture are complicated. The main objective of this laboratory study is to evaluate the effect of aggregate type on functional properties of WMA modified with a nano-chemical additive, named Zycotherm,  as a warm mix and anti-strip agent in terms of water susceptibility tests according to the newest national and international codes such as modified Lottman test and boiling water test. To do this, indirect tensile test was also carried out. Image processing of boiling water test and analyzing the results of water susceptibility tests showed that on one side, Zycotherm had a poor performance as a warm mix additive on both limestone and silica materials; but on the other side, had a remarkable effect on improving resistance to moisture damage of silica materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silica materials
  • Zycotherm
  • Water susceptibility
  • Lottman test
  • Image processing
فخری، م.، ونائی، و. و راهی، م. 1393. "ارزیابی رئولوژیکی تأثیر نانومصالح مایع بر خواص و عملکرد قیر". هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران،  17 و 18 اردیبهشت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
Anderson, R. M., Baumgardner, G., May, R. and Reinke, G. 2008. “Engineering properties, emissions, and field performance of warm mix asphalt technology”. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Interim Report, pp. 9-47.
DiVito, J. A. and Morris, G. R. 1982. “Silane pretreatment of mineral aggregate to prevent stripping in flexible pavements”. Arizona Transport. Res. Center, Arizona State Univ., Tempe, AZ.
Dukatz, E. L. 1989. “Aggregate properties related to pavement performance”. Proc. of the Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 58.
Hefer, A. W., Little, D. N. and Lytton, R. L. 2005. “A synthesis of theories and mechanisms of bitumen-aggregate adhesion including recent advances in quantifying the effects of water (with discussion)”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 74.
Hesami, S., Ameri, M., Goli, H. and Akbari, A. 2015. “Laboratory investigation of moisture susceptibility of warm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Int. J. Pavement Eng. 16(8): 745-759.
Huang, S. C., Robertson, R. E., Branthaver, J. F. and Claine Petersen, J. 2005. “Impact of lime modification of asphalt and freeze–thaw cycling on the asphalt–aggregate interaction and moisture resistance to moisture damage”. J. Mater. Civil Eng. 17(6): 711-718.
Hurley, G. C. and Prowell, B. D. 2005. “Evaluation of Sasobit® for Use in Warm Mix Asphalt”. NCAT Report, 05-06, Auburn Univ., Auburn, AL.
Kandhal, P. S. 1992. “Moisture Susceptibility of HMA Mixes: Identification of Problem and Recommended Solutions”. NCAT No. 92-1, Auburn Univ., Auburn, AL.
Kandhal, P. S. and Parker, F. 1998. “Aggregate tests related to asphalt concrete performance in pavements”. NCHRP Project 4-19, Transport. Res. Board.
Khodaii, A., Haghshenas, H. F. and Kazemi Tehrani, H. 2012. “Effect of grading and lime content on HMA stripping using statistical methodology”. Constr. Build. Mater. 34: 131-135.
Sangsefidi, E., Ziari, H. and Mansourkhaki, A. 2014. “The effect of aggregate gradation on creep and moisture susceptibility performance of warm mix asphalt”. Int. J. Pavement Eng. 15(2): 133-141.
Xiao, F., Zhao, W., Gandhi, T. and Amirkhanian, S. 2010. “Influence of antistripping additives on moisture susceptibility of warm mix asphalt mixtures”. J. Mater. Civil Eng. 22(10): 1047-1055.
Zaniewski, J. and Viswanathan, A. G. 2006. “Investigation of moisture sensitivity of hot mix asphalt concrete”. Report Submitted to West Virginia Division of Highways.