ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از سرباره فولاد بر مشخصات آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

میکروسرفیسینگ مخلوطی از قیر امولسیون اصلاح شده پلیمری، مصالح سنگی شکسته با دانه‌بندی مناسب، فیلر معدنی، آب و افزودنی‌های شیمیایی است که در نگهداری پیشگیرانه روسازی‌ها استفاده می‌شود. یکی از اجزایی که تأثیر مهمی در عملکرد میکروسرفیسینگ دارد، مصالح سنگی بوده که حدوداً 82 تا 90 درصد وزن مخلوط را تشکیل می‌دهند. این پژوهش، نتایج آزمایشگاهی تأثیر استفاده از سرباره فولاد در بهبود مشخصات میکروسرفیسینگ را ارائه می‌دهد. لذا، از مصالح 100% سیلیسی به‌عنوان مخلوط شاهد استفاده شد. سپس، سرباره فولاد در مقادیر 5/42، 61 و 100 درصد جایگزین سنگدانه‌های مخلوط شاهد گردید. مخلوط‌های میکروسرفیسینگ توسط آزمایش‌های چسبندگی در 30 و 60 دقیقه، سایش در شرایط مرطوب در مدت زمان یک ساعت و میزان جابه‌جایی عمودی و جانبی با چرخ بارگذاری شده بررسی گردیدند. نتایج آزمایش­های چسبندگی‌ و سایش در شرایط مرطوب حاکی از آن بود که مخلوط‌های حاوی مصالح سرباره فولاد نسبت به مخلوط شاهد، به­دلیل برخورداری از خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی مطلوب، موجب بهبود عملکرد میکروسرفیسینگ شامل افزایش چسبندگی قیر به مصالح سنگی و افزایش مقاومت در برابر سایش می­شود. همچنین، در آزمایش تعیین میزان جابه‌جایی با چرخ بارگذاری شده، کمترین میزان جابه‌جایی در مخلوط حاوی 61% سرباره فولاد مشاهده شد، که نسبت به نمونه شاهد موجب کاهش جابه‌جایی عمودی و جانبی به ترتیب به میزان 65/45 و 35 درصد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation of the Steel Slag Aggregates Effect on Characteristics of Microsurfacing Surface Treatment

نویسنده [English]

 • Mahdi Zalnezhad 1
1 M.D. Highways and Transportation Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, 4714871167, Iran
چکیده [English]

Microsurfacing is a mixture of polymer-modified emulsified asphalt, 100% manufactured well-graded fine aggregate, mineral fillers, water and chemical additives used in the preventive maintenance of pavements. One of the components that have a significant effect on the microsurfacing performance is aggregate, which comprises about 82 to 90 percent by weight of the mixture. This research presents experimental results with the aim of effecting the use of steel slag to improve microsurfacing characteristics. Therefore, in this research, 100% silica aggregate was used as a control mixture and then steel slag was replaced by 42.5%, 61% and 100% aggregate of control mixture. This study was carried out through wet cohesion test, wet track abrasion test and lateral displacement by loaded wheel test. The results of the wet cohesion test and wet track abrasion test indicated that mixtures containing steel slag aggregates compared to the control mixture due to the desired mechanical, physical and chemical properties, would improve the microsurfacing performance, including increasing the adhesion of bitumen to aggregate and increasing the abrasion resistance. Also, in the test of determining the displacement by the loaded wheel, the lowest displacement in the mixture containing 61% of the steel slag was observed and reduced the vertical and lateral displacement by 45.65% and 35%, respectively, compared to the control mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microsurfacing
 • Steel Slag
 • Cohesion Test
 • Wet Track Abrasion Test
 • Loaded Wheel Test
 1. Asi, I. M., Qasrawi, H. Y. and Shalabi, F. I. 2007. “Use of steel slag aggregate in asphalt concrete mixes”. Canadian Journal of Civil Engineering, 34(8), 902–911. https://doi.org/10.1139/l07-025

  Aziz, M. M. A., Hainin, M. R., Yaacob, H., Ali, Z., Chang, F. L. and Adnan, A. M. 2014. “Characterisation and utilisation of steel slag for the construction of roads and highways”. Mater. Res. Innov., 18(S6): S6-255-S6-259. https://doi.org/10.1179/1432891714Z.000000000967.

  Broughton, B. and Lee, S. J. 2012. “Microsurfacing in Texas (FHWA/TX-12/0-6668-1)”.

  Broughton, B., Lee, S. J. and Kim, Y. J. 2012. “30 years of microsurfacing: A review”. ISRN Civ. Eng. https://doi.org/10.5402/2012/279643.

  Brown, E. R., Kandhal, P. S., Roberts, F. L., Kim, Y. R., Lee, D. Y. and Kennedy, T. W. 2009. “Hot mix asphalt materials, mixture design, and construction”. NAPA Research and Education Foundation.

  Chen, J. S. and Wei, S. H. 2016. “Engineering properties and performance of asphalt mixtures incorporating steel slag”. Constr. Build. Mater., 128: 148-153. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.074.

  Chen, Z., Xie, J., Xiao, Y., Chen, J. and Wu, S. 2014. “Characteristics of bonding behavior between basic oxygen furnace slag and asphalt binder”. Constr. Build. Mater., 64: 60-66. https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2014.04.074.

  Fakhri, M. and Ahmadi, A. 2017. “Evaluation of fracture resistance of asphalt mixes involving steel slag and RAP: Susceptibility to aging level and freeze and thaw cycles”. Constr. Build. Mater., 157; 748-756. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.116.

  Golalipour, A., Jamshidi, E., Niazi, Y., Afsharikia, Z. and Khadem, M. 2012. “Effect of aggregate gradation on rutting of asphalt pavements”. Procedia-Soc. Behav. Sci., 53: 440-449. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2012.09.895.

  Goli, H., Hesami, S. and Ameri, M. 2017. “Laboratory evaluation of damage behavior of warm mix asphalt containing steel slag aggregates”. J. Mater. Civ. Eng., 29(6): 04017009. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)MT.1943-5533.0001832.

  Gransberg, D. D. 2010. “NCHRP synthesis 411: Microsurfacing; A synthesis of highway practices”. Transport. Res. Board of the Nat. Acad., Washington, DC. https://doi.org/10.17226/14464.

  Hainin, M. R., Rusbintardjo, G., Hameed, M. A. S., Hassan, N. A. and Yusoff, N. I. M. 2014. “Utilisation of steel slag as an aggregate replacement in porous asphalt mixtures”. J. Teknol. (Sci. Eng.), 69(1): 67-73.

  ISSA A143. 2010. “Recommended performance guideline for micro surfacing”. International Slurry Surfacing Association.

  ISSA TB 100. 2017a. “Laboratory test method for wet track abrasion of slurry surfacing systems”. Technical Bulletin, International Slurry Surfacing Association.

  ISSA TB 111. 2017b. “Outline guide design procedure for slurry seal”. Technical Bulletin, International Slurry Surfacing Association.

  ISSA TB 147. 2017c. “Test method for measurement of stability and resistance to compaction, vertical and lateral displacement of multilayered fine aggregate cold mixes”. Technical Bulletin: International Slurry Surfacing Association.

  ISSA TB 139. 2017d. “Test method to classify emulsified asphalt/aggregate mixture systems by modified cohesion tester measurement of set and cure characteristics”. Technical Bulletin: International Slurry Surfacing Association.

  Johannes, P. T. 2014. “Development of an improved mixture design framework for slurry seals and micro-surfacing treatments”. The University of Wisconsin, Madison.

   Kambole, C., Paige-Green, P., Kupolati, W. K., Ndambuki, J. M. and Adeboje, A. O. 2017. “Basic oxygen furnace slag for road pavements: A review of material characteristics and performance for effective utilisation in southern Africa”. Constr. Build. Mater., 148: 618-631. https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2017.05.036.

  Kavussi, A. and Hafezzadeh, R. 2016. “The application of microsurfacing in repairing pavement surface rutting”. Exp. Res. Civ. Eng., 3(5): 29-39. Retrieved from http://jerce.sru.ac.ir/article_536.html.

  Kucharek, A. S., Keith Davidson, J., Moore, T. and Linton, T. 2010. “Performance review of micro surfacing and slurry seal applications in Canada”. CTAA Annual Conference Proceedings, Canadian Technical Asphalt Association.

  Labi, S., Lamptey, G. and Kong, S. H. 2007. “Effectiveness of microsurfacing treatments”. J. Transport. Eng., 133(5): 298-307. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-947X(2007)133:5(298).

  Masoudi, S., Abtahi, S. M. and Goli, A. 2017. “Evaluation of electric arc furnace steel slag coarse aggregate in warm mix asphalt subjected to long-term aging”. Constr. Build. Mater., 135: 260-266. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.177.

  Otadi, A. and Tanzadeh, J. 2018. “Testing and evaluating the effect of adding fibers and nanomaterials on improving the performance properties of thin surface asphalt”. J. Test. Eval., 47(1). https://doi.org/10.1520/JTE20170409.

  Palankar, N., Ravi Shankar, A. U. and Mithun, B. M. 2017. “Investigations on alkali-activated slag/fly ash concrete with steel slag coarse aggregate for pavement structures”. Int. J. Pavement Eng., 18(6): 500-512. https://doi.org/10.1080/10298436.2015.1095902.

  Peshkin, D. G., Hoerner, T. E. and Zimmerman, K. A. 2004. “Optimal timing of pavement preventive maintenance treatment applications”. Transport. Res. Board, Vol. 523.

  Poursoltani, M. and Hesami, S. 2018. “Laboratory investigation of the effect of using reclaimed asphalt pavement on micro surfacing mixture properties”. J. Transport. Res., 15(2): 237–247. Retrieved from http://www.trijournal.ir/article_68508.html.

  Prapaitrakul, N., Han, R., Jin, X., Martin, A. E. and Glover, C. J. 2010. “Comparative study on recovered binder properties using three asphalt emulsion recovery methods”. J. Test. Eval., 38(6): 653-659. doi:10.1520/JTE102739.

  Robati, M. 2011. “Evaluation of a modification of current micro-surfacing mix design procedures”. MSc. in construction engineering, École de Technologie Supérieure, Montreal.

  Robati, M., Carter, A. and Perraton, D. 2015. “Evaluation of a modification of current microsurfacing mix design procedures”. Can. J. Civ. Eng., 42(5): 319-328. https://doi.org/10.1139/cjce-2013-0578.

  Shen, D. H., Wu, C. M. and Du, J. C. 2009. “Laboratory investigation of basic oxygen furnace slag for substitution of aggregate in porous asphalt mixture”. Constr. Build. Mater., 23(1): 453-461. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.11.001.

  Skaf, M., Manso, J. M., Aragón, Á., Fuente-Alonso, J. A. and Ortega-López, V. 2017. “EAF slag in asphalt mixes: A brief review of its possible re-use”. Resour., Conserv. Recy., 120: 176-185.

  Wang, G. C. 2016. “Slag use in asphalt paving”. Utilization of Slag in Civil Infrastructure Construction, pp. 201-238, Elsevier, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100381-7.00010-0.

  Wimsatt, A. and Scullion, T. 2003. “Selecting rehabilitation strategies for flexible pavements in Texas”. Transport. Res. Board, 82nd Annual Meeting, Washington DC, USA.

  Wood, T. 2007. “Minnesota experiences with innovative microsurfacing”. Proceedings, Midwest Pavement Preservation Partnership.

  1. Xiao, Y. 2013. “Towards a performance evaluation method for durable and sustainable thin surfacings”. https://doi.org/10.4233/uuid:eccb2deb-b329-4c7c-abf09250af716422.