تأثیر هزینه‏ های نگهداری و بهسازی روسازی بر هزینه کاربران راه (مطالعه موردی: محور بوئین زهرا- ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

2 کارشناس ارشد فارغ‌التحصیل دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده

تحلیل هزینه‌های کاربران راه، به منظور انتخاب طرح و سیاست‌های نگهداری مناسب با کمترین هزینه، اهمیت بسیاری دارد. از این تحلیل به عنوان یک ابزار ضروری برای تصمیم­ گیری در خصوص سرمایه­ گذاری برای راه­ های جدید و راه‏ های موجود در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو، درک تأثیر هزینه‌های بهسازی راه بر هزینه کاربران راه از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و مزایای مربوط به تعمیرات منظم و دوره‌ای در گرو این رابطه قرار دارد. لذا، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیر هزینه‌های تعمیر و نگهداری روسازی بر هزینه‌های کاربران راه برای شبکه‌ای از راه‌های کشور ایران بررسی شود. بر این مبنا، و به کمک نرم­ افزار مهندسی Matlab، آنالیز حساسیت نسبت به عوامل تأثیرگذار تابع هزینه کاربران راه برای شبکه راه منتخب انجام شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک میلیون ریال هزینه‌های بهسازی اداره راه، هزینه عملکردی روزانه یک وسیله نقلیه در یک کیلومتر، 72/0 ریال کاهش می‌یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر هزینه‏های بهسازی بر هزینه کاربران راه با یک نرخ کاهشی در حال کاستن است. به عبارت دیگر، سرمایه­ گذاری‌های هنگفت جهت کاهش هزینه‌های کاربران نمی‌تواند توجیه ­پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Maintenance and Rehabilitation Costs on Road-Users Costs (Case Study: Road Network of Boein Zahra-Saveh)

نویسندگان [English]

  • M. Fakhri 1
  • M. Alaleh 2
1 Assistant Professor, Dept. of Civil Eng., K. N. Univ. of Technol., Tehran, I. R. Iran
2 MSc. Grad., Dept. of Civil Eng., K. N. Univ. of Technol., Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

In order to select the appropriate projects and maintenance strategies for lowest long-term costs, the analysis of road-users costs is very important. This can be considered an essential tool for decision-making on investment for new and existing roads. Consequently, understanding the impact of maintenance and rehabilitation costs on road-users costs is very important and the benefits of regular and periodic maintenance is dependent on this relationship. Therefore, in this research, the economic impact of maintenance and rehabilitation costs on road-users costs with a case study involving a main-road network of Iran has been investigated.  On this basis, and with the help of Matlab software, a sensitivity analysis on the effective factors for road-users costs is performed for this selected road network. The results of the analysis indicated that an additional agency investment of one million Rials results in average direct savings to road users of 0.72 Rials per vehicle km. The results obtained for this case study also indicated that the impact of maintenance and rehabilitation costs on road-users costs reduces at a decreasing rate. In other words, great investment expenditures cannot be justified in the field of road maintenance for decreasing the users costs, while the maintenance and rehabilitation costs are too much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road network
  • Road users
  • Sensitivity analysis
ابطحی، س. م. 1389. "آسفالت­های سرد حفاظتی". جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
دبیرخانه مجمع جهانی راه- پیارک. 1379. "برآورد هزینه چرخه عمر راه‌ها (روسازی بتنی)"، مترجمین: میرکریمی، ع.، فتح­الهی فرد، ع. و ذبیحی، ع.، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، تهران.
دبیرخانه مجمع جهانی راه- پیارک. 1385. "نگهداری راه"، مترجمین: حجازی، ن. و عمو­زاده، م.، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، تهران.
فخری، م.، آلاله، م. و ادریسی، ع. 1394. " ارائه مدل بهینه‌یابی تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه‌های کاربران برای ایران". فصل‌نامه مهندسی حمل و نقل.
شورمیج, ا. و فخری، م. 1394. "بررسی فنی و اقتصادی رویکردهای مرمت و بهسازی روسازی بر مصرف سوخت وسایل نقلیه". عمران مدرس, 14(4): 93-102.‎
Abbas, A., Kutay, M. E., Azari, H. and Rasmussen, R. 2007. “Three-dimensional surface texture characterization of Portland cement concrete pavements”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 22(3): 197-209.
Bianchini, A. and Bandini, P. 2010. “Prediction of pavement performance through neuro-fuzzy reasoning”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 25(1): 39-54.
Byrne, M., Albrecht, D., Sanjayan, J. G. and Kodikara, J. 2009. “Recognizing patterns in seasonal variation of pavement roughness using minimum message length inference”. Comput.-Aided Civil Infrastruct. Eng., 24(2): 120-129.
Deshpande, V. P., Damnjanovic, I. D. and Gardoni, P. 2010. “Reliability-based optimization models for scheduling pavement rehabilitation”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 25(4): 227-237.
Ferreira, A. J. L., Meneses, S. and Paiva, C. 2014. “Pavement Maintenance Programming Considering Three Objectives: Maintenance and Rehabilitation Costs, User Costs, and the Residual Value of Pavements”. Proc. of the International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA.
Gao, H. and Zhang, Z. 2013. “A Markov-based road maintenance optimization model considering user costs”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 28(1): 1-14.
Haas, R. and Hudson, W. R. 1996. “Introduction to the Concepts of Pavement Management System”. Robert E. Krieger Publ. Co., New York, USA.
Harral, C. and Faiz, A. 1998. “Road deterioration in developing countries: Causes and remedies”. A World Bank Policy Study, Washington, DC.
Heggie, I. G. and Vickers, P. 1998. “Commercial Management and Financing of Roads”. World Bank Publ., Vol. 23.
Hu, X., Daganzo, C. and Madanat, S. 2015. “A reliability-based optimization scheme for maintenance management in large-scale bridge networks”. Transport. Res., Part C: Emerging Technol., 55: 166-178.
Islam, S. and Buttlar, W. 2012. “Effect of pavement roughness on user costs”. Transport. Res. Rec., J. Transport. Res. Board, 2285: 47-55.
Meneses, S. and Ferreira, A. 2013. “Pavement maintenance programming considering two objectives: Maintenance costs and user costs”. Int. J. Pave. Eng., 14(2): 206-221.
Lajnef, N., Rhimi, M., Chatti, K., Mhamdi, L. and Faridazar, F. 2011. “Toward an integrated smart sensing system and data interpretation techniques for pavement fatigue monitoring”. Computer-Aided Civil and Infrastruct. Eng., 26(7): 513-523.
Wang, F., Zhang, Z. and Machemehl, R. B. 2003. “Decision-making problem for managing pavement maintenance and rehabilitation projects”. Transport. Res. Rec., 1853: 21-28.
Wang, K. C. P. and Li, Q. 2011. “Pavement smoothness prediction based on fuzzy and gray theories"”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 26(1): 69-76.
Yang, C., Tsai, Y. and Wang, Z. 2009. “Algorithm for spatial clustering of pavement segments”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 24(2): 93-108.
Ying, L. and Salari, E. 2010. “Beamlet transform based technique for pavement image processing and classification”. Computer-Aided Civil Infrastruct. Eng., 25(8): 572-580.
Zhang, L. X., Qin, J., He, Y. X., Ye, Y. and Ni, L. L. 2015. “Network-level optimization method for road network maintenance programming based on network efficiency”. J. Central South Univ., 25: 4882-4889.