بررسی میزان تأثیرگذاری خط‌کشی عرضی روسازی بر آرام‌سازی ترافیک با استفاده از آزمون t (مطالعه موردی: ورودی شهر ایزدشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

کنترل سرعت وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم در تأمین ایمنی در مسیرها، مخصوصاً در مقاطع ورودی شهرهایی که در امتداد راه‌های اصلی به وجود آمده‌اند، می‌باشد. یکی از روش‌های کنترل و کاهش سرعت، آرام‌سازی ترافیک به صورت ادراکی است. خط‌کشی‌های عرضی حاشیه‌ای با فواصل کوتاه‌شونده نوع خاصی از این تمهیدات می‌باشد که در این تحقیق در ورودی شهر ایزدشهر اجرا شده است. بررسی میزان تأثیرگذاری این خط‌کشی بر کاهش سرعت، به وسیله مقایسه آماری میانگین سرعت‌های وسایل نقلیه در مراحل قبل و بعد از اجرای خط‌کشی توسط آزمون t در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفته است. سرعت وسایل نقلیه عبوری از این مقطع در یک مرحله قبل (مطالعه قبل) و دو مرحله بعد از اجرای خط‌کشی (مطالعه زودهنگام- بعد و مطالعه طولانی‌مدت- بعد) توسط دستگاه راداری ثبت سرعت، جمع‌آوری شد و سرعت‌ها در سه حالت کل وسایل نقلیه، به تفکیک وسایل نقلیه در روز و در شب و به تفکیک وسایل نقلیه سبک و سنگین دسته‌بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین کاهش، به میزان 49/5 کیلومتر بر ساعت، در میانگین سرعت مربوط به وسایل نقلیه در حالت شب در مطالعه زودهنگام- بعد نسبت به همین حالت در مطالعه قبل بوده است. در حالت کلی، با گذشت زمان و در مطالعه طولانی­ مدت- بعد، تأثیر تمهیدات اجرا شده در کاهش میانگین سرعت وسایل نقلیه وجود داشت؛ اما نسبت به تأثیر این تمهیدات در مطالعات زودهنگام- بعد تقلیل یافته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Peripheral Pavement-Marking Effectiveness on Traffic Calming by t Test (Case Study: Izadshahr Gateway)

نویسندگان [English]

  • F. Haghighi 1
  • H. Yoosefi 2
  • F. Yoosefi 3
1 Assistant Professor, Dept. of Civil Eng., Babol Noushirvani Univ. of Technol., Babol, I. R. Iran
2 Graduated MSc. in Transport. Eng., Dept. of Civil Eng., Babol Noushirvani Univ. of Technol., Babol, I. R. Iran
3 Graduated MSc. in Transport. Eng., Dept. of Civil Eng., Islamic Azad Univ., South Branch of Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Speed management is an important factor to keep road sections safe, especially at gateway of cities created along the main roads. Perceptual traffic calming is one of the methods to control and reduce the speed of vehicles. Peripheral transverse marking with decreasing intervals was one of the specific perceptual traffic calming method which was implemented in Izadshahr gateway. Effectiveness of the marking on speed reduction was assessed with comparing the mean speeds of vehicles before and after marking implementation by t-test at 95% confidence level. The vehicles’ speed was recorded by radar instrument once before marking implemention as before study and twice after marking implemention as early-after and long-after studies. Speeds were categorized in three general modes of all vehicles, with respect to vehicle classification (light or heavy) and with respect to time (day or night). Results showed that the greatest reduction in vehicles’ mean speed was 5.49 km/h at night mode of early-after study in comparison to before study. Generally, there was decreasing effect of marking in long-after study. But it got reduced with respect to the early-after study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed
  • Traffic calming
  • Before-after study
  • Peripheral transverse marking
  • T-test
خبیری، م. م. و احمدی­نژاد، م. 1382. "بررسی علل تصادفات محدوده ورودی شهرهای کشور". دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر، تهران.
Arnold, E. D. and Lantz, K. E. 2007. “Evaluation of Best Practices in Traffic Operations and Safety, Phase I: Flashing LED Stop Sign and Optical Speed Bars”. Virginia Transportation Research Council, Final Report, VTRC 07-R34.
Balde, A. D. and Dissanayake, S. 2013. “Effectiveness of optical speed bars in reducing approach speeds to rural communities”. J. Transport. Safety Secur. 5(3): 240-256.
Gates, T. J., Qin, X. and Noyce, D. A. 2008. “Evaluation of an Experimental Transverse-Bar Pavement Marking Treatment on Freeway Curves”. Transportation Research Record Paper 08-0826.
Drakopoulos, A. and Vergou, G. 2001. “An Evaluation of the Converging Chevron Pavement Marking Pattern Installation on Interstate 94 at the Mitchell Interchange South-to-West Ramp in Milwaukee County, Wisconsin”. Research Report, Department of Civil and Environmental Engineering, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin.
Griffin, L. I. and Reinhardt, R. N. 1995. “A Review of Two Innovative Pavement Marking Patterns That Have Been Developed to Reduce Traffic Speeds and Crashes”. AAA Foundation for Traffic Safety, Texas Transportation Institute, t-77843.
Katz, B. J. and Rakha, H. A. 2008. “Determination of Effective Design of Perceptual Transverse Bars to Reduce Vehicle Speeds on a Controlled Roadway”. Transportation Research Record, Paper 08-1253.
Katz, B. J., Duke, D. E. and Rakha, H. A. 2006. “Design and Evaluation of Peripheral Transverse Bars to Reduce Vehicle Speeds”. Transportation Research Record, Paper 06-0577.
Latoski, S. P. 2009.” Optical speed zone for rural two-lane highways”. Inst. Transport. Eng. 79(3): 30-35.
McShane, W. R., Roess, R. P. and Prassas, E. S. 2004. “Traffic Engineering, Chapter 9, Speed, Travel Time and Delay Studies”. Polytechnic University, Third Edition.
Meyer, E. 2001. “A new look at optical speed bars”. ITE J. 71(11): 44-48.