امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده حمل‌ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

2 کارشناس ارشد، مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب

3 دکترا، گرایش راه و ترابری، پژوهشکده حمل‌ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

4 کارشناس ارشد، پژوهشکده حمل‌ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

چکیده

در جهان سالانه تعداد بی‌شماری در اثر حوادث رانندگی کشته‌شده و خسارات زیادی بر کشورها وارد می‌آید. ایمنی راه ایجاد شرایطی در راه است که استفاده‌کنندگان از راه از خطرهای منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی دور باشند. یکی از مهم‌ترین اقدامات به‌منظور داشتن راه‌های ایمن توسعه نظام درجه‌بندی ایمنی راه‌ها می‌باشد. روش‌های متعددی در این زمینه وجود داشته که هریک پارامترهای مشخصی را به‌منظور درجه‌بندی ایمنی راه‌ها مدنظر قرار می‌دهند. در این پژوهش امکان‌سنجی استفاده از یکی از بروزترین روش‌های مورد استفاده در دنیا در زمینه رتبه‌بندی ایمنی راه‌ها (iRAP) در کشورمان مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج آن بتوان راه‌های جدید را از نظر ایمنی در سطح مناسبی طرح و اجرا نمود و کیفیت ایمنی راه‌های موجود را نیز با راهکارهای فنی و اقتصادی مناسب ارتقا داد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از روش درجه‌بندی ستاره‌دهی در راستای ارتقای ایمنی راه‌های کشورمان می‌تواند در راستای کاهش تلفات و ارتقای ایمنی کمک شایانی نماید. در بخش مطالعه موردی نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 70% کنارگذر شرقی کرمانشاه تا حداکثر سه ستاره بوده که از نظر ایمنی می‌تواند وضعیت نامناسبی قلمداد گردیده و تنها 30% از آن 4 یا 5 ستاره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Grading System for Improving Road Safety with Application of Star Rating Method (Case Study: Kermanshah Bypass)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ahadi 1
  • Rahman Yavari 2
  • Mostafa Sadeghnejad 3
  • Peyman Pezhmanzad 4
1 Transportation research Institute
2 MsC, Transportation Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Transportation Research Imstitute
4 Transportation research Institute
چکیده [English]

Some people have been killed due to car accidents every year in the world. Safety is a way to create conditions that make it difficult for users to take risks from harming personal and financial harm. One of the most important steps is to have safe ways to develop a safety rating system for roads. There are several methods in this area that consider each of the specific parameters for road safety rating. As a result, the study attempts to explore the feasibility of using one of the most current methods used in the world in the field of road safety assessment (iRAP) in Iran, in order to use the results for designing and implementing new roads in terms of safety, and also improved the quality of safety of existing roads with appropriate technical and economic solutions. The results of this study show that using the star rating method in order to improve the safety of our country's roads can help in reducing accidents and improving safety. Result in case study part show that 70% of Kermanshah eastern bypass have been maximum 3 stars which is disappropriate in term of safety and only 30% of roads ad 4 or 5 stars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Road Safety"
  • "Accidents"
  • "Grading"
  • "Star Rating"
  • "iRAP"
سایت سازمان پزشکی قانونی کشور، http://www.lmo.ir.
سلمانی، م.، رمضان زاده لسبویی، م.، دریکوند، م. و ثابتی، ف. 1387. "بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک". پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 65: 87-104.
AAA Foundation for Traffic Safety 2006. “usRAP: Feasibility assessment and pilot programme”. American Automobile Association, Washington, DC.
AASHTO. 2009. “Highway safety manual”. 1st Edition, American Association of State Highway Transportation Officials, Washington, DC.
AusRAP. 2006. “Star ratings: Australia’s national network of roads”. Australian Automobile Association, Available from www.ausrap.org.
Harwood, D. W., Council, F. M., Hauer, E., Hughes, W. E. and Vogt, A. 2000. “Prediction of the expected safety performance of rural two-lane highways”. Report No. FWHA-RD-99-207, Federal Highway Administration, Washington, DC.
iRAP. 2008. “Vaccines for roads: The new iRAP tools and their pilot application”. Worting House, Basingstoke, Available from www.irap.net.
iRAP. 2014. “Star rating and invesment plan quality assurance guide”.
iRAP. 2018. “Road risk mapping manual: Technical specification”.
Lynam, D., Castle, J., Scoons, J., Lawson, S. D., Hill, J. and Charman, S. 2007. “EuroRAP II Technical Report (2005-6)”. Available from www.eurorap.org.
Othman, S., Thomson, R. and Lannér, G. 2009. “Identifying critical road geometry parameters affecting crash rate and crash type”. Ann. Adv. Automot. Med., 53: 155-165.
Stacey, S. 2016. “The strategic focus of International Road Assessment Programme”. 1st European Road Infrastructure Congress, UK.
Wan Yaacob, W. F., Lazim, M. A. and Wah, Y. B. 2012. “Modeling road accidents using fixed effects model: Conditional versus unconditional model”. Proceedings of the World Congress on Engineering.
World Health Organization. 2015. “World report on road traffic injury prevention”.
World Health Organization. 2018. “World report on road traffic injury prevention”.
Yannis, G., Dragomanovits,,A., Laiou, A., Richter, T., Ruhl, S., La Torre, F., Domenichini, L., Graham, D., Karathodorou, N. and Li, H. 2016. “Use of accident prediction models in road safety management- An international inquiry”. Transport. Res. Proced., 14: 4257-4266.