ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس پژوهشگاه قیر و آسفالت

2 دانشجو

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه استفاده از مواد بازیافتی به عنوان اصلاح‌کننده در مخلوط‌های آسفالتی می‌تواند دارای مزیت‌های اقتصادی و محیط­زیستی فراوانی باشد. در این مطالعه، به بررسی استفاده از الیاف تهیه شده از بطری‌های پلاستیکی (PET) موجود در زباله‌ها و کاربرد آن در بتن آسفالتی گرم پرداخته شده است. بدین منظور، بطری‌های پلاستیکی به ابعاد 5/2 x10، 5/2x20 و 5/2x30 میلی‌متر بریده ‌شده و با مقادیر 25/0، 5/0، 75/0 و 0/1 درصد از وزن مصالح سنگی، با استفاده از روش خشک، در نمونه‌ها به­کار رفته‌اند. در این تحقیق، خصوصیات مکانیکی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده از طریق آزمایش‌هایی از قبیل: مقاومت مارشال، کشش غیرمستقیم، مدول برجهندگی، حساسیت رطوبتی و خزش مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از PET سبب بهبود مقاومت در برابر تغییرشکل‌های دائمی مخلوط‌های آسفالتی شده، ولی باعث کاهش مقاومت مارشال و مقاومت کششی نمونه­ها نیز شده است همچنین، مشخص شد که الیاف PET با طول 10 میلی­متر با مقادیر 25/0، 5/0 و 75/0 درصد نتیجه بهتری را نسبت به دیگر نمونه‌ها داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance Characteristics of Asphalt Mixture Modified with Waste Plastic Bottle (PET)

نویسندگان [English]

  • hasan ziari 1
  • arman ghasemi kaliji 2
  • rezvan babagoli 3
چکیده [English]

Nowadays, the use of recycled waste materials as modifier in asphalt mixtures could have several economic and environmental benefits. This research evaluates the use of waste polyethylene terephthalate (PET) in hot mix asphalt mixtures. For this purpose, plastic bottles were cut to 10×2.5, 20×2.5 and 30×2.5 mm pieces and were added to the mixture, in dry conditions, as 0.25, 0.5, 0.75 and 1 % of the aggregates weight. In this research, performance properties of the modified asphalt mixture were evaluated through several experimental tests such as:Marshall Stability, resilient modulus, moisture susceptibility and dynamic creep test. Results indicated that addition of PET to the asphalt mixtures improved the resistance to rutting, but also reduced Marshall Stability and tensile strength of the mixtures. Also, it was revealed that PET fibers with 10 mm length and 0.25, 0.5 and 0.75 % substitution weight have better results than other mixtures.

مدرس، ا. و حامدی، ح. ر. 1395. "خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET)". مهندسی حمل‌ونقل، 5(4).
عابدین مقانکی، ا. و گنجی­دوست، ح. 1387. "استفاده از ضایعات پلاستیکی PET در مخلوط‌های آسفالتی". دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
- زیاری، ح. و طباطبایی، س ع. و خبیری، م م. 1385، "راهنمای کاربردی آزمایشهای قیر و آسفالت". انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M. and Shafigh, P. 2011. Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt. J. Mater. Design, 32: 4844-4849.
Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M. and Ahmadinia, E. 2012. “Performance evaluation of utilization of waste polyethylene terephthalate (PET) in stone mastic asphalt”. Constr. Build. Mater., 36: 984-989.
Ahmed, L. A. 2007. “Improvement of Marshall properties of the asphalt concrete mixtures using the polyethylene as additive”. Eng. Technol., 25(3): 383-394.
Arabani, M., Mirabdolazimi, S. M. and Sasani, A. R. 2010. “The effect of waste tire thread mesh on the dynamic behavior of asphalt mixtures”. Constr. Build. Mater., 24: 1060-1068.
Arabani, M., Mirabdolazimi, S. M. and Ferdowsi, B. 2012. “Modeling the fatigue behaviors of glasphalt”. Sci. Iranica A, 19(3): 341-345.
Baghaee  Moghaddam, T., Karim, M. R. and Syammaun, T. 2012. “Dynamic properties of stone mastic asphalt mixtures containing waste plastic bottles”. Constr. Build. Mater., 34: 236-242.
Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M. and Karim, M. R. 2014a. “Evaluation of permanent deformation characteristics of unmodified and polyethylene terephthalate modified asphalt mixtures using dynamic creep test”. Mater. Design, 53: 317-324.
Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M. and Karim, M. R. 2014b. “Experimental characterization of rutting performance of polyethylene terephthalate modified asphalt mixtures under static and dynamic loads”. Constr. Build. Mater., 65: 487-494.
Casey, D., McNally, C., Gibney, A., Gilchrist, M. D. 2008. “Development of a recycled polymer modified binder for use in stone mastic asphalt”. Resour. Conserv. Recy., 52: 1167-1174.
Chiu, C. T. and Lu, L. C. 2007. “A laboratory study on stone matrix asphalt using ground tire rubber”. J. Constr. Build. Mater., 21: 1027-1033.
Damghani, A. M., Savarypour, G., Zand, E. and Deihimfard, R. 2008. “Municipal solid waste management in Tehran: Current practices, opportunities and challenges. Waste Manage., 28(5): 929-934.
Hassani, A., Ganjidoust, H. and Maghanaki, A. A. 2005. “Use of plastic waste (poly-ethylene terephthalate) in asphalt concrete mixture as aggregate replacement”. Waste Manage. Res. 23: 322-327.
Huang, Y., Bird, R. N. and Heidrich, O. 2007. “A review of the use of recycled solid waste materials in asphalt pavements”. J. Resour. Conserv. Recy., 52: 58-73.
Kök, B. V. and Çolak, H. 2011. “Laboratory comparison of the crumb-rubber and SBS modified bitumen and hot mix asphalt”. Constr. Build. Mater., 25: 3204-3212.
Li, J. M., Liu, C., Qiao, H. C., Zhu, L. Y., Chen, G. and Dai, X. D. 2008. “Hot embossing/bonding of a poly(ethylene terephthalate) (PET) microfluidic chip”. J. Micromech. Microeng. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/18/1/015008.
Li, Y., White, D. J. and Peyton, R. L. 1998. “Composite material from fly ash and post-consumer PET”. Resour. Conserv. Recy., 24: 87-93.
Navarro, R., Ferrándiz, S., López, J. and Seguí, V. J. 2008. “The influence of polyethylene in the mechanical recycling of polyethylene terephtalate”. J. Mater. Process. Technol., 195: 110-116.
Rahman, W. M. N. W. A. and Wahab, A. F. A. 2013. “Green pavement using recycled polyethylene terephthalate (PET) as partial fine aggregate replacement in modified as- phalt”. Proc. Eng., 53: 124-128.
Sengoz, B. and Isikyakar, G. 2008. “Evaluation of the properties and microstructure of SBS and EVA polymer modified bitumen”. Constr. Build. Mater., 22: 1897-1905.
Vasudevan, R., Saravanavel, S., Rajesekaran, S. and Thirunakkarasu, D. 2006. “Utilisation of waste plastics in construction of flexible pavement”. Indian Highways, 34(7): 5-20.