مطالعه‌ی اثر ضربه بر پاسخ‌های لرزه‌ای پل‌ها با ملاحظه‌ی اثر اندرکنش خاک- سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد

2 دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور کاهش هزینه و زمان تحلیل‌های لرزه‌ای و نیز به دلیل عدم شناخت صحیح مشخصات سازه‌ها و نیروهای وارد بر آن­ها، معمولاً در مدل‏سازی، از فرضیات ساده کننده‌ای استفاده می‌شود که می‌تواند موجب حصول پاسخ‌های غیر واقعی گردد. از جمله فرضیات ساده کننده در مدل‏سازی پل‌ها می‌توان به عدم لحاظ پدیده‌ی ضربه و اندرکنش خاک- سازه اشاره کرد. لذا، در این تحقیق، با مدل‏سازی سه پل سه دهانه، با دوره‌‌­های تناوب‌ مختلف، اثر پدیده‌ی ضربه که در محل درز انقطاع بین دو بخش از عرشه و یا عرشه و پایه‌های کناری (کوله) رخ می‌دهد بر پاسخ‌های لرزه‌ای پل‌ها تحت شتابنگاشت‌های حوزه دور و نزدیک بررسی شده است. همچنین، اثر مشخصات دینامیک پل و اندرکنش خاک- سازه بر پدیده‌ی ضربه با محاسبه پارامترهای بیشینه نیروی ضربه و تعداد برخورد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‏سازی اثر ضربه، به علت محدود کردن حرکات عرشه‌، موجب کاهش بیشینه جابجایی آن‌ می‌گردد. به­طوری که رفتار پایه‌ها در برخی تحلیل‌های انجام شده با این فرض در محدوده رفتار الاستیک قرار می‌گیرد. مقادیر کاهش جابجایی در پل‌های مختلف، حداقل برابر 31% و حداکثر برابر 48% می‌باشد. از سوی دیگر، ملاحظه‌ی اثر اندرکنش خاک- سازه، حداکثر موجب افزایش 40 و 45 درصدی به­ترتیب در مقادیر بیشینه جابجایی و بیشینه نیروی ضربه در پل‌های مورد مطالعه (نسبت به حالت بستر صلب) می‌گردد. همچنین، بررسی پاسخ‌ها از منظر نوع زلزله نشان می‌دهد که زلزله‌های حوزه نزدیک موجب ایجاد پاسخ‌های لرزه‌ای بزرگتری نسبت به زلزله‌های حوزه دور در پل‌ها می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pounding Effect on Seismic Response of Bridges under Soil-Structure Interaction

نویسندگان [English]

  • mohammad hosseinzade 1
  • saeed pourzeinali 2
چکیده [English]

In order to reduce the cost and time of seismic analyses, as well due to lack of deep understanding of structural characteristics and the acting forces, usually, simplified assumptions are applied in structural modeling that could lead to unrealistic responses. Some of these simplified assumptions in bridge modeling are ignoring the pounding phenomenon and soil-structure interaction. Therefore, in the present study, by modeling three 3-span bridges, with different periods of frequency, the pounding effect, which happens in the gap between two parts of the deck and/or the deck and the abutments, on seismic responses of bridges under the near and far field accelerograms, was investigated. Also, the effect of dynamic properties of bridge and soil-structure interaction on pounding phenomenon was studied by calculating the parameters of maximum pounding force and number of impacts. Results showed that considering the pounding effect reduces the maximum displacement due to limiting the movements of the deck such that some of the piers remain within the elastic phase. Minimum and maximum reduced-displacements in different bridges were 31% and 48%, respectively. On the other hand, modeling the soil-structure interaction effect increased the values of maximum displacement (40%) and maximum pounding force (45%), as compared to that of fixed-base model. Also, the analysis of results in terms of the type of earthquake indicated that the near field earthquakes lead to greater responses in the bridges than the far field earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge
  • Pounding
  • soil-structure interaction
  • Near-field and far-field earthquakes
داودی، م.، فیضی، ر. و هادیانی، ن. 1389. "بررسیاثرزلزله­هایحوزهنزدیکودوربررفتارلرزه­ایچندنوعسازهمختلف". پژوهشنامهزلزله شناسیومهندسیزلزله،13(3و4): 9-21 .
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1379. " آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها". نشریه شماره 139.
مگردیچیان، آ. 1385. "دینامیک سازه­ها و مهندسی زلزله". روزبهان، تهران.
معاونتبرنامه­ریزیونظارتراهبردیرییسجمهور. 1392. "دستورالعملبهسازیلرزه­ای ساختمان­هایموجود". نشریه شماره 360.
AASHTO. 2010. “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”. Fifth Edition, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D. C.
Alavi, B. and Krawinkler, H. 2000. “Consideration of near-fault ground motion effects in seismic design”. Proc. 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand.
Bi, K., Hao, H. and Chouw, N. 2011. “Influence of ground motion spatial variation, site condition and SSI on the required separation distances of bridge structures to avoid seismic pounding”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 40: 1027-1043.
Bi, K. and Hao, H. 2013. “Numerical simulation of pounding damage to bridge structures under spatially varying ground motions”. Eng. Struct., 46: 62-76.
Caltrans SDC. 2013. “Caltrans Seismic Design Criteria version 1.7”. California Department of Transportation, Sacramento, California.
CEN. 2004. “EN 1998-1: 2004. Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance-Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings”.  European Committee for Standardization, Brussels.
Chopra, A. K. and Gutierrez, J. A. 1974. “Earthquake response analysis of multistory buildings including foundation interaction”.  Earthq. Eng. Struct. Dyn., 3: 65-77.
Chouw, N. and Hao, H. 2005. “Study of SSI and non-uniform ground motion effect on pounding between bridge girders”. Soil Dyn. Earthq. Eng., 25: 717-728.
Chouw, N. and Hao, H. 2008. “Significance of SSI and non-uniform near-fault ground motions in bridge response. I: Effect on response with conventional expansion joint”. Eng. Struct., 30(1): 141-153.
Cui, L. L., Guo, A. X. and Li, H. 2011. “Investigation of the parameters of Hertz impact model for the pounding analysis of highway bridge”. Procedia Eng., 14: 2773-2778.
Duncan, J. M. and Mokwa, R. L. 2001. “Passive earth pressure: Theories and tests”. ASCE, J. Geotech. Geoenviron. Eng., 127(3): 248-257.
FHWA. 1986. “Seismic Design of Highway Bridge Foundations, Vol. II: Design Procedures and Guidelines”.  Report No. FHWA/RD-86/102, Federal Highway Administration.
Guo, A., Li, Z., Li, H. and Ou, J. 2009. “Experimental and analytical study on pounding reduction of base-isolated highway bridges using MR dampers”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 38: 1307-1333.
Hao, H. 1998. “A parametric study of the required seating length for bridge decks during earthquake”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 27(1): 91-103.
Heo, G., Kim, C., Jeon, S., Lee, C. and Seo, S. 2017. “A study on a MR damping system with lumped mass for a two-span bridge to diminish its earthquake-induced longitudinal vibration”. Soil Dyn. Earthq. Eng., 92: 312-329.
Jankowski, R. 2005. “Non-linear viscoelastic modelling of earthquake-induced structural pounding”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 34: 595-611.
Jankowski, R. 2006. “Analytical expression between the impact damping ratio and the coefficient of restitution in the non-linear viscoelastic model of structural pounding”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 35: 517-524.
Jankowski, R. 2010. “Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 39: 343-354.
Jankowski, R., Wilde, K. and Fujino, Y. 1998. “Pounding of superstructure segments in isolated elevated bridge during earthquakes”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 27(5): 487-502.
Maison, B. F. and Kasai, K. 1990. “Analysis for type of structural pounding”. Struct. Eng., 116: 957-977.
Makris, N., Badoni, D., Delis, E. and Gazetas, G. (1994). “Prediction of observed bridge response with soil–pile–structure interaction”.  Struct. Eng., 120(10): 2992-3011.
Maroney, B. H. 1995. “Large scale abutment tests to determine stiffness and ultimate strength under seismic loading”. PhD Dissertation, University of California, Davis.
Muthukumar, S. 2003. “Contact element approach with hysteresis damping for the analysis and design of pounding in bridges”.  PhD Dissertation, Georgia Institute of Technology.
Saatcioglu, M. and Ozcebe, G. 1989. “Response of reinforced concrete columns to simulated seismic loading”.  ACI Struct.  J., 86(1): 3-12.
Saiidi, M. and Sozen, M. A. 1979. “Simple and Complex Models for Nonlinear Seismic Response of Reinforced Concrete Structures”. Report No. UILU-ENG-79-2013, Structural Research Series No. 465, University of Illinois, Urbana.
Spyrakos, C. C. and Vlassis, A. G. 2002. “Effect of soil-structure interaction on seismically isolated bridges”. Earthq. Eng., 6(3): 391-429.
Wolf, J. P. 1985. “Dynamic Soil-Structure Interaction”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Wolf, J. P. 1994. “Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Won, J. H., Mha, H. S. and Kim, S. H. 2015. “Effects of the earthquake-induced pounding upon pier motions in the multi-span simply supported steel girder bridge”. Eng. Struct., 93: 1-12.
Zheng, Y., Xiao, X., Zhi, L. and Wang, G. 2015. “Evaluation on impact interaction between abutment and steel girder subjected to nonuniform seismic excitation”. Shock Vib., 2015: Article ID 981804, http://dx.doi.org/10.1155/2015/981804.
Zhu, P., Abe, M. and Fujino, Y. 2002. “Modelling of three-dimensional non-linear seismic performance of elevated bridges with emphasis on pounding of girders”. Earthq. Eng. Struct. Dyn., 31(11): 1891-1913