حساسیت رطوبتی و خواص مکانیکی مخلوط آسفالتی سبز شامل آسفالت بازیافتی، سرباره و ضایعات پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تجدیدناپذیر بودن مصالح طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‏زیست جهت تولید مصالح سنگی، باعث افزایش تمایل استفاده از مواد دورریز در مخلوط­های آسفالتی در چند دهه اخیر شده است. سرباره‌های قوس الکتریکی و تراشه‌های آسفالتی به عنوان مهمترین مصالح بازیافتی مورد استفاده در مخلوط‌های آسفالتی معرفی شده‌اند. ارزیابی خواص مکانیکی مخلوط­های آسفالتی گرم (WMA) شامل تراشه آسفالتی (RAP)، سرباره کوره قوس الکتریکی (EAFS) و پودر پلاستیک­های بازیافتی (WP) به طور جداگانه انجام شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی تأثیر حضور همزمان تراشه آسفالتی، سرباره و پودر پلاستیک­های بازیافتی بر خواص مکانیکی و حساسیت رطوبتی مخلوط­های WMA را ارزیابی کرده­اند. این تحقیق، به بررسی تأثیر همزمان تراشه آسفالتی، سرباره و پودر پلاستیک­های بازیافتی در مخلوط­های WMA می­پردازد. مشخصات مکانیکی مخلوط­های WMA حاوی درصدهای مختلف تراشه آسفالتی (صفر، 35 و 55 درصد حجمی سنگ‏دانه، جایگزین سنگ‏دانه ریز)، سرباره (صفر، 20 و40 درصد حجمی سنگ‏دانه، جایگزین درشت­دانه) و پودر پلاستیک­های بازیافتی (صفر و 10 درصد وزن قیر) با استفاده از آزمایش‏های مقاومت فشاری، مدول کششی غیرمستقیم، خزش استاتیک، ضریب مارشال و حساسیت رطوبتی بررسی شدند. از ساسوبیت به مقدار 5/1 درصد وزنی قیر برای تهیه مخلوط­های WMA استفاده شد. نتایج به‏دست آمده، بهبود حساسیت رطوبتی، مقاومت شیارشدگی و مدول برجهندگی را با افزایش درصد تراشه آسفالتی، کاهش مقاومت در برابر حساسیت رطوبتی و بهبود مقاومت فشاری مخلوط‌ها با افزایش درصد سرباره و کاهش مقاومت فشاری و مدول برجهندگی با افزایش پودر پلاستیک را نشان می­دهد. استفاده همزمان از تراشه آسفالتی، سرباره و پودر پلاستیک­های بازیافتی، مخلوطی سازگار با محیط‏زیست و با حداقل مشخصات مکانیکی لازم را تولید می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moisture susceptibility and mechanical properties of green asphalt mixture containing reclaimed asphalt pavement, slag, and waste plastic

نویسندگان [English]

  • ُSajad Amiry 1
  • Sayyed Ali Hosseini 2
  • Mahsa Roohi 1
1 Shahrood university of technology
2 civil engineering Faculty, shahrood university of technology
چکیده [English]

The non-renewability of natural materials and the prevention of environmental degradation for the production of stone materials, has increased the tendency to use waste materials in asphalt mixtures in recent decades. Several research studies were conducted to assess WMA mixtures' mechanical properties containing Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), Electric Arc Furnace Slag (EAFS), and waste plastic (WP) separately. However, very scarce studies assessed the influence of the simultaneous presence of RAP, EAFS, and waste plastic on the mechanical properties and moisture susceptibility of WMA mixtures. This research investigates the effects of simultaneous recycling of RAP, EAFS, and waste plastic into the WMA mixtures to remove these barriers. Mechanical properties of WMA mixtures containing different percentages of RAP (0%, 35%, and 55%, fine aggregate replacement), EAFS (0%, 20%, and 40%, coarse aggregate replacement), and waste plastic (0%, and 10% bitumen weight) were evaluated using compressive strength, resilient modulus, static creep, Marshall quotient, and moisture susceptibility tests. Sasobit uses 1.5% of the total asphalt mass to prepared WMA mixtures. The results of this study were shown to improve the moisture sensitivity, rutting resistance, and resilient modulus by increasing the percentage of RAP and also reduce the resistance to moisture sensitivity and improve the compressive strength of mixtures by increasing the percentage of EAFS and decreasing the compressive strength and resilient modulus by increasing waste plastic. The simultaneous use of EAFS, RAP, and waste plastic seems to produce an environmentally-friendly mixture with minimum mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WMA
  • RAP
  • EAFS
  • Moisture Susceptibility
  • Rutting Resistance
Alinezhad, M. and Sahaf, A. 2019. “Investigation of the fatigue characteristics of warm stone matrix asphalt (WSMA) containing electric arc furnace (EAF) steel slag as coarse aggregate and Sasobit as warm mix additive”. Case Studies in Construction Mater., 11: e00265.
Almeida, A., Capitão, S., Bandeira, R., Fonseca, M. and Picado-Santos, L. 2020. “Performance of AC mixtures containing flakes of LDPE plastic film collected from urban waste considering ageing”. Constr. Build. Mater., 232: 117253.
Amelian, S., Manian, M., Abtahi, S. M. and Goli, A. 2018. “Moisture sensitivity and mechanical performance assessment of warm mix asphalt containing by-product steel slag”. J. Clean. Prod., 176: 329-337.
Arabani, M. and Azarhoosh, A. R. 2012. “The effect of recycled concrete aggregate and steel slag on the dynamic properties of asphalt mixtures”. Constr. Build. Mater., 35: 1-7.
ASTM D4123-8. 1995. “Standard test method for indirect tension test for resilient modulus of bituminous mixtures”. ASTM, USA.
ASTM D1074-17. 2017. “Standard test method for compressive strength of asphalt mixtures”. ASTM, USA.
Bahij, S., Omary, S., Feugeas, F. and Faqiri, A. 2020. “Fresh and hardened properties of concrete containing different forms of plastic waste– A review”. Waste Manag., 113: 167-175.
Carbonneau, X., Le Gal, Y. and Bense, P. 2003. “Evaluation of the indirect tensile stiffness modulus test”. Sixth International RILEM Symposium on Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials.
Devasahayam, S., Bhaskar Raju, G. and Mustansar Hussain, C. 2019. “Utilization and recycling of end of life plastics for sustainable and clean industrial processes including the iron and steel industry”. Mater. Sci. Energy Technol., 2(3): 634-646.
Dinis-Almeida, M., Castro-Gomes, J. and de Lurdes Antunes, M. 2012. “Mix design considerations for warm mix recycled asphalt with bitumen emulsion”. Constr. Build. Mater., 28: 687-693.
Fakhri, M., Maleki, H. and Hosseini, S. A. 2017. “Investigation of different test methods to quantify rutting resistance and moisture damage of GFM-WMA mixtures”. Constr. Build. Mater., 152: 1027-1040.
Fakhri, M. and Hosseini, S. A. 2017. “Laboratory evaluation of rutting and moisture damage resistance of glass fiber modified warm mix asphalt incorporating high RAP proportion”. Constr. Build. Mater., 134: 626-640.
Fakhri, M. and Ahmadi, A. 2017. “Evaluation of fracture resistance of asphalt mixes involving steel slag and RAP: Susceptibility to aging level and freeze and thaw cycles”. Constr. Build. Mater., 157: 748-756.
Galan, J. J., Silva, L. M., Pérez, I. and Pasandín, A. R. 2019. “Mechanical behavior of hot-mix asphalt made with recycled concrete aggregates from construction and demolition waste: A design of experiments approach”. Sustain., 11(13): 3730.
Haider, S., Hafeez, I. and Ullah, R. 2020. “Sustainable use of waste plastic modifiers to strengthen the adhesion properties of asphalt mixtures”. Constr. Build. Mater., 235: 117496.
Hesami, S., Ameri, M., Goli, H. and Akbari, A. 2014. “Laboratory investigation of moisture susceptibility of warm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Int. J. Pavement Eng., 16(8): 1-15.
Hill, B., Behnia, B., Buttlar, W. G. and Reis, H. 2013. “Evaluation of warm mix asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement through mechanical performance tests and an acoustic emission approach”. J. Mater. Civ. Eng., 25(12): 1887-1897.
Hoornweg, D. and Bhada-Tata, P. 2012. “What a waste: A global review of solid waste management”. Urban development series; knowledge papers no. 15, World Bank, Washington, DC.
Maghool, F., Arulrajah, A., Du, Y. J., Horpibulsuk, S. and Chinkulkijniwat, A. 2017. “Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials”. Clean Technol. Environ. Policy, 19: 949-958.
Mogawer, W. S., Austerman, A. J., Bonaquist, R. and Roussel, M. 2011. “Performance characteristics of thin-lift overlay mixtures: High reclaimed asphalt pavement content, recycled asphalt shingles, and warm-mix asphalt technology”. Transport. Res. Record, 2208(1).
Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A., Hamedi, G. H. and Roshani, H. 2014. “Rutting performance prediction of warm mix asphalt containing reclaimed asphalt pavements”. Road Mater. Pavement Design, 15(1): 207-219.
Movilla-Quesada, D., Raposeiras, A. C., Silva-Klein, L. T., Lastra-Gonzalez and Castro-Fresno, D. 2019. “Use of plastic scrap in asphalt mixtures added by dry method as a partial substitute for bitumen”. Waste Manag., 87: 751-760.
Piao, Z., Mikhailenko, P., Kakar, M. R., Bueno, M., Hellweg, S. and Poulikakos, L. D. 2020. “Urban mining for asphalt pavements: A review”. J. Clean. Prod., 280(2): 124916.
Prowell, B., Frank, B., Osborne, L., Kriech, T. and West, R. 2014. “Effects of WMA on plant energy and emissions and worker exposures to respirable fumes”. National Cooperative Highway Research Program, Washington, DC, USA.
Sarsam, S. I., Ali, I. and Al-Janabi, H. 2014. “Assessing shear and compressive strength of reclaimed asphalt concrete”. Int. J. Sci. Res. Knowledge, 2: 352-361.
Shu, X., Huang, B., Shrum, E. D. and Jia, X. 2012. “Laboratory evaluation of moisture susceptibility of foamed warm mix asphalt containing high percentages of RAP”. Constr. Build. Mater., 35: 125-130.
Sohrabi, M., Shirmohammadi, H. and Hamedi, G. H. 2019. “Investigating the effect of modifying aggregate surface by micronized calcium carbonate on increasing the moisture resistance of asphalt mixtures”. Period. Polytech. Civ. Eng., 63(1): 63-76.
Stimilli, A., Virgili, A., Giuliani, F. and Canestrari, F. 2017. “Mix design validation through performance-related analysis of in plant asphalt mixtures containing high RAP content”. Int. J. Pavement Res. Technol, 10(1): 23-37.
Tam, W. O., Solaimanian, M. and Kennedy, T. W. 2000. “Development and use of static creep test to evaluate rut resistance of superpave mixes”. FHWA-1250-4, Texas Department of Transportation.
Texas D. 1993. “Test method Tex-231-F, revised”. Texas Department of Transportation, Division of Materials and Tests.
Tunnicliff, D. G. and Root, R. E. 1995. “Use of antistripping additives in asphaltic concrete mixtures”. Transport. Res. Board.
Vasudevan, R., Ramalinga Chandra Sekar, A., Sundarakannan, B. and Velkennedy, R. 2012. “A technique to dispose waste plastics in an ecofriendly way– Application in construction of flexible pavements”. Constr. Build. Mater., 28(1): 311-320.
Xiao, F., Wenbin Zhao, P. E. and Amirkhanian, S. N. 2009. “Fatigue behavior of rubberized asphalt concrete mixtures containing warm asphalt additives”. Constr. Build. Mater., 23(10): 3144-3151.
Zoorob, S. and Suparma, L. 2000. “Laboratory design and investigation of the properties of continuously graded asphaltic concrete containing recycled plastics aggregate replacement (Plastiphalt)”. Cement Concrete Compos., 22(4): 233-242.