ارزیابی خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی حاوی افزودنی پلی‌تک با استفاده از آزمایش‌های لاتمن اصلاح شده و چسبندگی Pull off

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی، سلماس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی عموماً به علت جداشدن قیر از سطح مصالح سنگی و به دلیل وجود آب رخ می‌دهد. این نوع خرابی سبب عریان‌شدگی و خرابی‌های زود‌رس می‌شود. بررسی عوامل مؤثر در وقوع این نوع خرابی، می‌تواند در بهبود رونـد طراحـی و تولیـد مخلوط‌هـای آسفالتی مفید باشد. در سال‌های گذشته، پژوهش‌ها و تلاش‌های قابل توجهی برای کاهش این نوع خرابی‌ها انجام شده است. در این مقاله‌ اثر افزودنی‌ Polytec 505، به عنوان یک ماده جدید با آمین‌های پیچیده که ویژگی اسیدی قیر را کاهش می دهند، بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی بررسی شده است. بدین منظور از دو نوع مصالح گرانیتی و آهکی و قیر 60-70 استفاده گردیده‌است. برای بررسی خرابی‌های رطوبتی از آزمایش لاتمن اصلاح‌شده و برای ارزیابی خصوصیات پیوستگی قیر و نیز چسبندگی قیر به سنگدانه از آزمایش‌های Pull Off استفاده شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که استفاده از این افزودنی، موجب افزایش در نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های با مصالح گرانیتی و نیز مصالح آهکی شده و در نتیجه، عملکرد این نمونه‌ها در برابر خرابی‌های رطوبتی افزایش می‌یابد. این بهبود با افزایش میزان استفاده از این افزودنی، بیشتر افزایش می‌یابد. نتایج آزمایش Pull Off نشان می دهند که استفاده از این افزودنی، مقاومت پیوستگی و چسبندگی Pull Off را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture Damage of Asphalt Mixtures Containing Polytec Additive Using Modified Lathman and Pull Off Tests

نویسندگان [English]

  • Mikaeil Naseri Yalghouzaghaj 1
  • Mehdi Mollavali 2
  • Babak Golchin 3
  • Ramin Meshkabadi 4
1 میکائیل Department of civil engineering, salmas branch, islamic azad university, salmas, iran
2 Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
3 Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Department of Engineering Sciences, Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Namin, Iran
چکیده [English]

Moisture damage in asphalt mixtures generally occurs due to the separation of bitumen from the surface of stone materials and due to the presence of water. This type of failure causes stripping and premature failures. Investigating the effective factors in this type of damage can be useful in improving the process of designing and producing asphalt mixtures. In the past years, significant research and efforts have been made to reduce these types of failures. In this article, the effect of adding Polytec 505, as a new material with complex amines that reduce the acidic nature of bitumen, on the moisture damage of asphalt mixtures has been investigated. For this purpose, two types of granite and lime aggregate and 60-70 bitumen have been used. The modified Lottman test was used to check the moisture damage, and pull-off tests were used to evaluate the cohesion properties of bitumen and the adhesion of bitumen to aggregate. The results show that the use of this additive causes an increase in the indirect tensile strength ratio of samples with granite and limestone aggregate, and as a result, the performance of these samples against moisture damage improves. This improvement increases with the increasing of this additive. The results of the Pull-off test show that the use of this additive improves the adhesion and cohesion of pull-off pull off test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt Mixture
  • Moisture Damage
  • Cohesion and Adhesion
  • Polytec 505
  • Pull-off test
Abdel-Wahed, T., Abdel-Raheem, A. and Moussa, G. 2022. “Performance evaluation of asphalt mixtures modified with nanomaterials”. Mansoura Eng. J., 47(1): 1-16.
Abed, A. H., Qasim, Z. I., Al-Mosawe, H. and Norri, H. H. 2019. “The effect of hybrid anti-stripping agent with polymer on the moisture resistance of hot-mix asphalt mixtures”. Cogent Eng., 6(1): 1659125.
Aksoy, A., Şamlioglu, K., Tayfur, S. and Özen, H. 2005. “Effects of various additives on the moisture damage sensitivity of asphalt mixtures”. Constr. Build. Mater., 19(1): 11-18.
ASTM, D. 2017. “Standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
Atazadeh, F. and Golchin, B. 2018. “Evaluation of moisture sensitivity of asphalt mixtures incorporating carbon nanotube”. J. Civ. Environ. Eng., 48(91): 47-57.
Behbahani, H., Hamedi, G. H. and Gilani, V. N. M. 2020. “Predictive model of modified asphalt mixtures with nano hydrated lime to increase resistance to moisture and fatigue damages by the use of deicing agents”. Constr. Build. Mater., 265: 120353.
Beyrami, R., Hamedi, G. and Golchin, B. 2018. “Evaluation the effect of glass wastes and metal oxides nanoparticles on the stripping strength of asphalt mixtures”. J. Transport. Res., 15(4): 97-112.
Fakhri, M. 2021. “The effects of nano zinc oxide (ZnO) and nano reduced graphene oxide (RGO) on moisture susceptibility property of stone mastic asphalt (SMA)”. Case Stud. Constr. Mater., 15: e00655.
Golchin, B., Hekmat, A. and Hamedi, G. H. 2021. “Effects of metallic nano materials on the cohesion and adhesion properties of asphalt binders and aggregates using surface free energy method”. J. Civ. Environ. Eng. 52(3): 117-126.
Hamedi, G. H., Asadi, M., Moghadas Nejad, F. and Esmaeeli, M. R. 2021. “Applying asphalt binder modifier in reducing moisture-induced damage of asphalt mixtures”. Eur. J. Environ. Civ. Eng. 25(11): 2039-2056.
Hamedi, G. H., Sahraei, A. and Esmaeeli, M. R. 2021. “Investigate the effect of using polymeric anti-stripping additives on moisture damage of hot mix asphalt”. Eur. J. Environ. Civ. Eng. 25(1): 90-103.
Hamedi, G.H. and Tahami, S. A. 2018. “The effect of using anti-stripping additives on moisture damage of hot mix asphalt”. Int. J. Adhes. Adhes. 81: 90-97.
Hicks, R., Santucci, L. and Aschenbrener, T. 2003. “Moisture sensitivity of asphalt pavements: A national seminar”. San Diego, California, pp. 2-21.
López-Montero, T., Crucho, J., Picado-Santos, L. and Miró, R. 2018. “Effect of nanomaterials on ageing and moisture damage using the indirect tensile strength test”. Constr. Build. Mater., 168: 31-40.
Mohammadi, M., Shafabakhsh, G. A. and Sadeghnejad, M. 2022. “Application of nano CaO and nano CaCO3 in HMA in order to improve the strength against cracking and moisture susceptibility- an experimental study”. J. Transport. Infrastruct. Eng., doi: 10.22075/jtie.2022.28376.1613
Naidoo, P., Logaraj, S. and James, A. D. 2013. “Adhesion and cohesion modifiers for asphalt”. Google Patents.
Nataadmadja, A., Prahara, E., Setyandito, O. and Ananditha, R. 2020. “Analysis of moisture susceptibility of hot mix asphalt with waterproofing additives”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
Petersen, J., Ensley, E. and Barbour, F. 1974. “Molecular interactions of asphalt in the asphalt-aggregate interface region”. Transport. Res. Record.
Saedi, D., Shirmohammadi, H., Hamedi, G. H. and Azarion, Y. 2020. “The effect of nanomaterials as anti-stripping additives on the moisture sensitivity of glassphalt”. J. Mater. Cycles Waste Manag., 22(5): 1602-1613.
Salehi, S. R. and Dehghanbanadaki, A. 2022. “The effect of fine aggregate angularity on moisture sensitivity and fracture resistance of hot mix asphalt”. J. Transport. Infrastruct. Eng., 8(1): 95-118. doi: 10.22075/jtie.2021.24622.1556
Singh, B., Prasad, D., Kumar, A. and Yadav, B. 2022. “Use of nano-materials to enhance the properties of asphalt mixes”. Materials Today: Proceedings.
Taherkhani, H. and Tajdini, M. 2019. “Comparing the effects of nano-silica and hydrated lime on the properties of asphalt concrete”. Constr. Build. Mater., 218: 308-315.
TP91, A. 2015. “Standard method of test for determining asphalt binder bond strength by means of the binder bond strength (BBS) test”. AASHTO, pp. 1-14.
Wang, W., Shen, A., Yang, X., Guo, Y. and Zhao, T. 2020. “Surface free energy method for evaluating the effects of anti-stripping agents on the moisture damage to asphalt mixtures”. J. Adhes. Sci. Technol., 34(18): 1947-1970.