ارزیابی تاثیر ژل میکروسیلیس، الیاف پلیمری، خاکستر بادی و تراشه آسفالت بر عملکرد و دوام بلوک کفپوش بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 اهر

چکیده

در این مقاله یکی از راهکارهای کاهش گازهای گلخانه ای در روسازی های بتنی بلوکی ، یعنی استفاده از مواد بازیافتی و الیاف پلیمری بررسی شده است. به همین منظور بلوکهای بتنی کفپوش حاوی ژل میکروسیلیس، خاکستر بادی، الیاف پلیمری و همچنین تراشه آسفالت ساخته شد و از نظر مقاومت فشاری، خمشی، دوام ، مقاومت لغزشی به روش آونگ انگلیسی و مقاومت سایشی به روش چرخ غلتان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژل میکروسیلیس بیشترین تاثیر را در بهبود مقاومت فشاری دارد. نتیجه آزمایش مقاومت خمشی آن بود که ژل میکروسیلیس قادر است مقاومت خمشی را نزدیک به 20% افزایش دهد. الیاف پلی مری هم اگر چه تاثیری بر بهبود مقاومت فشاری نداشتند اما چون از گسترش ترک های کششی، جلوگیری میکنند، مدول گسیختگی را حدود 5% بهبود میبخشند. در ضمن دو ماده دیگر یعنی خاکستر بادی و تراشه آسفالت قادر نبودند مقاومت خمشی را بطور محسوسی افزایش بدهند. ارزیابی نتایج آزمایش دوام نشان داد وجود سه دهم درصد حجمی الیاف پلی مری بیش از مواد دیگر مقاومت فشاری نمونه ها را قبل و بعد از 50 چرخه ذوب و انجماد حفظ میکنند. بطور کلی مقایسه نسبت مقاومت های فشاری نمونه ها بعد از چرخه ذوب و یخبندان به مقاومت نمونه ها قبل از آزمایش نشان داد که به کار بردن درصدهای بالای ژل میکروسیلیس ، خاکستر بادی و الیاف ماکرو پلیمری بیش از تراشه آسفالت و الیاف میکرو پلیمری بر بهبود دوام تاثیر دارند. نتایج آزمایش مقاومت لغزشی و سایشی نیز نشان داد که انواع الیاف پلیمری نسبت به مواد دیگر در بهبود مقاومت لغزشی نمونه ها تاثیر بیشتری داشتند. آزمایش مقاومت سایشی با چرخ غلتان نیز نشان داد که ژل میکروسیلیس میتواند در یکپارچه نگهداشتن سطح بلوک های نمونه نقش موثر تری ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of micro-silica gel, polymer fibers, fly ash and RAP on the performance and durability of concrete pavers

نویسندگان [English]

  • VAHID TAHERI 1
  • Nazanin Mohammadi 2
1 Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Ahar
چکیده [English]

In this article, one of the solutions to reduce greenhouse gases in block concrete pavements, i.e. the use of recycled materials investigated. concrete pavers blocks containing micro silica gel, fly ash, macro and micro polymer fibers, as well as reclaimed asphalt pavement (RAP) were made and in terms of compressive strength, bending resistance, durability against periods of freezing and thaw, skid resistance by the British pendulum method and wear resistance, by wide wheel abrasion method, were tested. The results showed that micro silica gel has the greatest effect in improving the compressive strength of the samples. The result of the flexural strength test was that micro silica gel increase the flexural strength by nearly 20%. Although polymeric fibers did not affect improving the compressive strength, they improved the modulus of rupture by about 5%. Meanwhile, two other materials, i.e. fly ash and RAP were not able significantly increase the flexural strength. The evaluation of the results of the durability test showed that the presence of three-tenths volume percent of macro polymeric twisted fibers preserves the compressive strength before and after 50 cycles of freezing and thawing. overall, the comparison of the ratio of the compressive strength of the samples after freezing and thawing to the strength of the samples before the test showed that the use of high percentages of micro silica gel, fly ash and macro polymer fibers is more than RAP and fibers and Micro polymers affect improving durability. The results of the abrasion and sliding resistance test also showed that different types of polymer fibers were more effective in improving the skid resistance of the samples. The test of abrasion resistance with wide wheel abrasion method also showed that micro silica gel plays a more effective role in keeping the surface of the sample blocks unified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Block Pavement
  • Micro silica gel
  • Fly Ash
  • Fibers
  • RAP