ارزیابی عملکرد دمای بالا و پایین مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده

تلاش‌ها برای کاهش و کنترل گرمایش جهانی سبب شده است تکنولوژی آسفالت نیمه‌گرم در صنعت آسفالت مورد توجه قرار گیرد. مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم نسبت به مخلوط آسفالتی گرم از مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گاز‌های سمی برخوردار است. اما از ضعف‌هایی مانند شیارشدگی زود رس و خرابی رطوبتی نیز رنج می‌برد. بنابراین ساخت مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم با عملکرد مکانیکی مناسب بسیارحائز اهمیت است. هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی تاثیر پودر سنگ‌، سیمان، خاکستربادی و میکروآهک به عنوان فیلر بر عملکرد مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم در دمای بالا و دمای پایین می‌باشد. برای ساخت مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم از اتیلن بیس استئارمید به عنوان یک افزودنی آلی استفاده شد. ارزیابی عملکرد مکانیکی مخلوط آسفالتی با استفاده از آزمایش‌های مقاومت کششی غیر مستقیم، آزمایش خزش دینامیکی و شکست بر نمونه‌های خمشی نیم دایره‌ای انجام شد. در آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها در اثر اعمال بارگذاری با نرخ ثابت 8/50 میلیمتر بر دقییقه اندازه‌گیری شد. در آزمایش خزش دینامیکی نمونه در دمای 40 درجه ساتیگراد تحت اعمال بارگذاری نیمه سینوسی 200 کیلو پاسکال قرار گرفت. در آزمایش شکست نمونه‌های خمشی نیم دایره‌ای انرژی لازم جهت شکست در دمای 22- درجه سانتیگراد محاسبه شد. ساخت مخلوط آسفالتی نیمه گرم با استفاده از افزودنی اتیلن بیس استئارمید مقاومت در برابر شیارشدگی را تا 10 درصد افزایش داد. این افزودنی با کاهش 7 درصدی انرژی شکست، مقاومت در برابر ترک خوردگی دمای پایین را کاهش داد‌. مخلوط آسفالتی نیمه‌گرم حاوی خاکستربادی با داشتن TSR برابر با 80 درصد از مقاومت مناسبی در برابر رطوبت برخوردار بود. سیمان مقاومت در برابر شیارشدگی را تا 25 درصد افزایش داد. استفاده از میکروآهک سبب بهبود حساسیت رطوبتی، افزایش 140 درصدی مقاومت در برابر شیارشدگی و افزایش 17 درصدی انرژی شکست شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance of Warm Mix Asphalt Mixture under High and Low Temperature

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Amirkhani 1
  • Mansour Fakhri 2
1 Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir university of technology, Tehran
2 \Professor, Head of Department of Transportation, School of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 1996715433, Iran
چکیده [English]

Efforts to mitigate and control global warming have led to the consideration of warm-mix asphalt technology in the asphalt industry. Warm mix asphalt, compared to hot mix asphalt, offers advantages such as reduced energy consumption and lower production of toxic gases. However, it does have certain weaknesses, including susceptibility to moisture and premature rutting. Therefore, it is crucial to develop warm mix asphalt mixtures with excellent mechanical performance. One potential solution is to carefully select the appropriate filler. The objective of this research is to examine and explore the impact of limestone powder, cement, fly ash, and micro lime as fillers on the performance of warm mix asphalt mixtures. Additionally, an organic additive called Ethylene bis estearamide was utilized to create the warm mix asphalt mixture. To evaluate the mechanical performance of the asphalt mixture, various tests were conducted, including indirect tensile strength tests, dynamic creep tests, and semi-circular bending tests. In the indirect tensile strength test, the force required to break the samples was measured under a constant loading rate of 50.8 mm/min. In the dynamic creep test, the sample was subjected to a haversine loading of 200 kPa at a temperature of 40 degrees Celsius. In the semi-circular bending test, the energy required to fracture the sample at -22 degrees Celsius was calculated. When making a warm mix asphalt mixture using Ethylene bis stearamide additive, although it increased resistance to rutting by 10%, it reduced resistance to low-temperature cracking by decreasing fracture energy by 7%. The semi-warm asphalt mixture containing fly ash with a TSR equal to 80% exhibited good moisture resistance. The addition of cement increased resistance to rutting by 25%. The use of micro lime improved moisture sensitivity, resulting in a 140% increase in rutting resistance and a 17% increase in fracture energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm mix asphalt mixture
  • Filler
  • Indirect tensile strength resistance
  • Dynamic creep
  • Fracture energy