بررسی رفتار شیارشدگی قیرهای اصلاح‌شده با پلی‌اتیلن سنگین و گیلسونایت در دماهای بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به منظور بهبود خواص عملکردی قیرهای خالص، پژوهشگران به سوی اصلاح قیر با استفاده از مواد مختلفی از جمله مواد شیمیایی، پلیمری، نانو مواد و غیره روی آورده‌اند. شیارشدگی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین خرابی‌هایی است که در روسازی آسفالتی ایجاد می‌شود. برای بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد افزودنی روی خرابی شیارشدگی، در پژوهش حاضر از دو نوع اصلاح‌کننده شامل گیلسونایت (قیر طبیعی معدنی) و پلی‌اتیلن سنگین استفاده شده است. به همین منظور، قیر خالص 100/85 مصرفی، با سه مقدار 4، 8 و 12 درصد وزنی قیر با گیلسونایت و سه مقدار 2، 4 و 6 درصد وزنی قیر با پلی‌اتیلن سنگین، و با مخلوط‌کن برش بالا اختلاط پیدا کرده است. با انجام آزمایش برش دینامیکی در 4 دمای 58، 64، 70 و 76 درجه سانتی‌گراد، اثر مواد افزودنی روی شیارشدگی بررسی شده است. بر اساس نتایج آزمایش رئومتر برش دینامیکی، می‌توان گفت که پیرشدگی کوتاه‌مدت قیر اصلاح‌شده، اثر معنی‌داری روی میزان شیارشدگی براساس پارامتر G*/sinδ دارد. نتایج نشان می‌دهد که کمترین مقدار شیارشدگی قیر در دماهای 58، 64، 70 و 76 درجه‌سانتی‌گراد در شرایط قبل از پیرشدگی، مربوط به قیر اصلاح‌شده با 4 درصد پلی‌اتیلن است اما در میان نمونه‌های پیرشده، نمونه قیر حاوی 6 درصد پلی‌اتیلن سنگین، رفتار شیارشدگی بهتری از خود نشان داده است. رفتار شیارشدگی قیرهای اصلاح‌شده با گیلسونایت نیز نشانگر آن است که با افزایش درصد گیلسونایت تا 12 درصد، نرخ مقاومت شیارشدگی قیر نیز روندی افزایشی داشته است و اثربخشی آن در نمونه‌های پیرشده قابل‌توجه‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the rutting behavior of asphalt binders modified with high-dense polyethylene and gilsonite at high temperatures

نویسندگان [English]

  • Sobhan Yaran 1
  • Mahdi Akbari 2
1 Road and Transportation Department, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty Member of Road and Transportation Engineering Department, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In recent years, in order to improve the functional properties of asphalt binder, researchers have turned to modify asphalt binder using various materials such as chemicals, polymers, nanomaterials, etc. Rutting is one of the most important and common failures that occur in asphalt pavement. In order to investigate the effect of additives on rutting failure, two types of modifiers including gilsonite (natural mineral bitumen) and high dense polyethylene (HDPE) have been used in this study. For this purpose, pure bitumen 85/100, with three amounts of 4, 8, and 12 percent by weight of bitumen with gilsonite and three amounts of 2, 4, and 6 percent by weight of bitumen with HDPE, has been mixed with a high shear mixer. By conducting a dynamic shear rheometer (DSR) test at 4 temperatures of 58, 64, 70 and 76 degrees Celsius, the effect of additives on asphalt rutting behavior has been investigated. Based on the DSR test results, it can be said that the short-term aging of modified asphalt binder has a significant effect on the amount of rutting based on the G*/sinδ parameter. The results show that the lowest amount of rutting parameter (G*/sinδ) at temperatures of 58, 64, 70 and 76 degrees Celsius in pre-aging conditions is related to asphalt binder modified with 4% HDPE. But among the aged samples, the asphalt binder sample containing 6% HDPE had better rutting behavior. The rutting behavior of asphalt binder modified with gilsonite also shows that with the increase of gilsonite percentage up to 12%, the rutting resistance rate of bitumen has also increased and its effectiveness is more significant in aged samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutting
  • Dynamic Shear Rheometer (DSR)
  • Gilsonite
  • High Dense Polyethylene (HDPE)
  • Rolling Thin Film Oven (RTFO)