مدل‌سازی و تحلیل رفتار سازه‌ای تراورس‌های کامپوزیتی مسلح شده با پارچه‌های شیشه‌ای چند محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه‌آهن، گروه مهندسی راه آهن و حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی راه‌آهن و حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 84156-83111، ایران.

چکیده

در دهه اخیر، استفاده از پارچه‌های شیشه‌ای در ساخت تراورس‌های بتنی راه‌آهن مورد توجه قرار گرفته است. پیشرفت‌های فناوری در تولید کامپوزیت‌ها، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه استفاده از مصالح کامپوزیتی برپایه شیشه به دنبال داشته که نشان می‌دهد این مصالح می‌توانند جایگزین مناسبی برای تراورس‌های رایج باشند. با این حال، تحقیقات کافی در مورد تاثیر پارچه‌های شیشه‌ای سه‌بعدی 3D برای تقویت تراورس‌های بتنی و میزان بهینه استفاده از این پارچه‌ها انجام نشده است. همچنین، مقایسه‌ای بین تراورس‌های بتنی تقویت‌شده با پارچه‌های شیشه‌ای و تراورس‌های مسلح به میلگردهای فولادی از نظر مقاومت خمشی صورت نگرفته است. این مطالعه به بررسی پتانسیل پارچه‌های شیشه‌ای کامپوزیتی (GFRC) به عنوان جایگزینی برای تراورس‌های بتنی می‌پردازد. نمونه‌های کوچک تراورس بتنی در مقیاس آزمایشگاهی تهیه شده و با پارچه‌های شیشه‌ای دوجهته 2D و سه‌جهته 3Dبا پوشش‌های ۵۰٪ و ۷۰٪ سطح مسلح شده‌اند. آزمایش‌های مقاومت خمشی بر روی این نمونه‌ها انجام شده و با استفاده از تحلیل المان محدود و نرم‌افزار آباکوس، صحت سنجی شده‌ است. نتایج تجربی از آزمون‌های نمونه‌های کوچک برای تخمین عملکرد تراورس‌های با ابعاد واقعی به کار رفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از پارچه‌های 3D می‌تواند مقاومت خمشی و مقاومت در برابر ترک‌خوردگی را به ترتیب تا ۲۰٪ و ۳۰٪ افزایش دهد. استفاده از پارچه‌های 3Dبا پوشش ۷۰٪ سطح، مقاومت خمشی را تا ۱۵٪ بیشتر می‌کند. تراورس‌های GFRC با استانداردها و الزامات عملکردی لازم برای تجاری‌سازی مطابقت دارند و مقاومت خمشی آن‌ها تا ۲۵٪ بیشتر از تراورس‌های بتنی معمولی است. این تراورس‌های جدید همچنین تا ۴۰٪ مقاومت بیشتری در برابر ترک‌خوردگی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modelling and Analysis of Flexural Behavior of Composite Sleepers Reinforced by Multi-Directional Glass Fabrics

نویسندگان [English]

  • Amir Ardalan Tabatabaie 1
  • Hamed Norouzi 2
  • Sayyed Mahdi Hejazi 3
1 Department of Railway Engineering and Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan (UI), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Railway Engineering and Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran.
چکیده [English]

Over the past decade, glass fabrics have gained significant attention for use in the construction of concrete railway sleepers. Advances in composite technology have spurred extensive research into glass-based composite materials, suggesting their potential as replacements for traditional sleepers. However, the impact of three-dimensional (3D) glass fabrics on reinforcing concrete sleepers and the optimal application of these fabrics has not been sufficiently explored. Additionally, there has been no comparative analysis of the flexural strength between concrete sleepers reinforced with glass fabrics and those reinforced with steel rebars. This study investigates the potential of Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) fabrics as an alternative for concrete railway sleepers. Laboratory-scale concrete sleeper samples were prepared and reinforced with two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) glass fabrics, covering 50% and 70% of the surface area. Flexural strength tests were conducted on these samples, and their validity was confirmed through finite element analysis using Abaqus software. The empirical results from small-scale tests were extrapolated to estimate the performance of full-sized sleepers. The findings indicate that the use of 3D fabrics can increase flexural strength and crack resistance by up to 20% and 30%, respectively. Moreover, 3D fabrics with 70% surface coverage can further enhance flexural strength by 15%. GFRC sleepers meet all standards and performance requirements for commercialization, showing up to 25% higher flexural strength and up to 40% improved crack resistance compared to conventional concrete sleepers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway Track
  • Composite Sleepers
  • Flexural Strength
  • Glass Fabrics
Chen, Y., Huang, B. and Liu, X. 2021. “Cost analysis of glass fiber reinforced concrete for railway sleepers”. J. Civ. Eng. Res., 11(3): 45-52.
Di Azevedo, P., Melo, J., Dias, S. and Rodrigues, H. 2022. “Flexural behavior of GFRP composite concrete beams for railway sleepers”. Compos. Struct., 290: 115567.
Ferdous, M., Manalo, A., Van Erp, G., Aravinthan, T., Kaewunruen, S. and Remennikov, A. 2021. “Evaluation of the structural behavior of prestressed concrete railway sleepers using four-point bending tests”. Constr. Build. Mater., 26: 155-164.
Hudoud, A., Al-Mahaidi, R. and Smith, S. T. 2023. “Experimental and numerical analysis of GFRP-prestressed concrete railway sleepers”. Eng. Struct., 120: 302-311.
Johnson, R., Lee, C. and Kim, D. 2018. “Comparison of two-dimensional and three-dimensional glass fiber reinforcement in concrete structures”. Constr. Build. Mater., 178: 432-442.
Lee, H., Park, S. and Kim, J. 2021. “Effects of steel fiber and glass powder on the rheology and mechanical properties of high-performance concrete for railway sleepers”. Mater., 14(8): 2015.
Li, J., Zhou, X. and Wang, Y. 2020. “Comparative study on production costs of concrete sleepers”. J. Mater. Civ. Eng., 32(4): 04020123.
Shokrieh, M. and Rahmat, A. 2020. “Improvement of load capacity of railway sleepers using carbon/epoxy and glass/epoxy composites”. J. Compos. Mater., 54(12), 1615-1624.
Siahkouhi, M., Rahmani, T. and Eslami, M. 2023. “Utilization of recycled glass and rubber materials in railway concrete sleeper mixtures”. J. Clean. Prod., 145, 233-241.
Smith, J., Doe, A. and Brown, B. 2020. “The effect of three-dimensional glass fabrics on the flexural strength of concrete sleepers”. J. Compos. Mater., 54(3), 123-135.
Sun, Z., Xu, J. and Zhang, Y. 2022. “Life cycle cost analysis of fiber-reinforced concrete sleepers”. Transport. Res. Part D: Transport Environ., 102: 103-110.
Wang, H., Zhang, X. and Liu, Y. 2019. “Cost evaluation of traditional and fiber-reinforced concrete sleepers”. J. Transport. Eng., 145(5): 04019021.
Zhang, Y., Liu, Z. and Gao, W. 2018. “Installation costs of railway sleepers: A comparative analysis”. J. Railway Sci. Eng., 15(6): 1025-1033.