اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پروفسور علی خیرالدین

مهندسی عمران استاد دانشگاه سمنان

kheyroddin.semnan.ac.ir
kheyroddinsemnan.ac.ir
02313328860

سردبیر

پروفسور غلامعلی شفابخش

مهندسی عمران - راه و ترابری استاد دانشگاه سمنان

ghshafabakhshsemnan.ac.ir
02313354120

مدیر داخلی

دکتر احسان کاشی

مهندسی عمران - راه و ترابری دانش آموخته دکتری راه و ترابری دانشگاه سمنان

jtiesemnan.ac.ir
0000-0002-0939-8807

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سید جواد میرمحمدصادقی

مهندسی راه آهن استاد دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

javad_sadeghiiust.ac.ir
021 -73 91532 1

پروفسور مهیار عربانی

مهندسی عمران - راه و ترابری استاد دانشگاه گیلان

arabaniguilan.ac.ir
0131-6690270

پروفسور حسن زیاری

مهندسی عمران - راه و ترابری استاد دانشگاه علم و صنعت

h.ziariiust.ac.ir
021- 77240398

پروفسور ابوالفضل حسنی

مهندسی روسازی استاد دانشگاه تربیت مدرس

hassanimodares.ac.ir
021- 82883985

پروفسور علی خیرالدین

مهندسی عمران استاد دانشگاه سمنان

kheyroddin.semnan.ac.ir
kheyroddinsemnan.ac.ir
02313328860

پروفسور غلامعلی شفابخش

مهندسی عمران - راه و ترابری استاد دانشگاه سمنان

ghshafabakhshsemnan.ac.ir
02313354120

دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی

مهندسی عمران - راه و ترابری دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

abtahi.iut.ac.ir
mabtahicc.iut.ac.ir
0311-3913813

دکتر محمد کاظم شربتدار

مهندسی عمران استاد دانشگاه سمنان

msharbatdarsemnan.ac.ir
0231-3354121

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ستار درافشان

Civil engineering, Intelligent Infrastructure; Autonomous Systems; Sustainability; Artificial Intelligence; Nondestructive evaluation and testing استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه UND آمریکا.

campus.und.edu/directory/sattar.dorafshan#researchopportunities
sattar.dorafshanund.edu
0000-0002-8307-9193

h-index: 17  

فاوزان بن محد جاکارنی

راه و روسازی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه پوترا مالزی.

profile.upm.edu.my/fauzan.mj
fauzan.mjupm.edu.my
+603-97696390
0000-0002-6511-1794

h-index: 14  

ویراستار

دکتر سید فرهاد موسوی

دکترای تخصصی، استاد دانشگاه سمنان

mousavi_sfyahoo.com

ویراستار انگلیسی

مهدی پور روح الامین

راه و ترابری دکترای راه و ترابری دانشگاه Auburn آمریکا

mahdipngmail.com

کارشناس نشریه

نیره فخاریان

کارشناسی ارشد ریاضی محض کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

n_fakharianstaff.semnan.ac.ir
داخلی 3783 023-31533783

صفحه آرا

اسماعیل شجاعی

مسئول انتشارات دانشگاه

es.shojaeegmail.com
3320295