نویسنده = سید فرهاد چاوشیان نائینی
بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2018.15204.1323

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمدحسن میرابی مقدم


ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی آمیخته پلیمری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-16

10.22075/jtie.2018.14089.1286

محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ مصطفی وامق