دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1398، صفحه 1-100 
1. مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر زمینی با گسل نرمال

صفحه 1-9

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش


5. بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن

صفحه 40-49

امید رضایی فر؛ سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ مجید قلهکی