نویسنده = Mojtaba Shirzehhagh
مطالعه عددی پارامتریک تأثیر وجود سازه سطحی بر نشست‏های ناشی از حفاری تونل

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-82

هوشنگ کاتبی؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ مجتبی شیرزه حق