نویسنده = مؤمنی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-131

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی