کلیدواژه‌ها = نسبت باربری کالیفرنیا
مطالعه ارتباط مدول استاتیک و دینامیک خاکریز راه‌آهن سریع‌السیر

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-45

مرتضی اسماعیلی؛ مینا معماری؛ فاطمه خطیبی