کلیدواژه‌ها = آسفالت گرم
بررسی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 23-42

10.22075/jtie.2017.2312

سجاد مسعودی؛ مهدی ابطحی؛ احمد گلی خوراسگانی


تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 93-110

10.22075/jtie.1609-1147 (R1)

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی