کلیدواژه‌ها = رفتار دینامیکی قائم خط
مدلسازی سه بعدی روسازی بتنی راه آهن به منظور بررسی پاسخ فرکانسی خط

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 111-128

مجید قلی زاده؛ ایمان آقایان