کلیدواژه‌ها = الگوریتم تولید و توزیع تصادفی سنگدانه‌ها
بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.22075/jtie.2019.16511.1350

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی