مقایسه عملکرد غیرخطی پل های با سیستم سازه ای پایه تک دیواری و پایه چند دیواری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از پل­های با سیستم سازه­ای پایه‏دیواری در بزرگراه­های شهری و آزادراه­ها بسیار متداول گشته است. دلیل جذابیت این سیستم، محدودیت فضا، خصوصاً در ساخت‌وساز شهری، و جنبه­های معماری منظر است. از نظر سازه­ای، پایه این پل­ها در انواع تک­دیوار و چند­دیوار طراحی می­شود. در این مطالعه، رفتار غیرخطی این پل‌ها با استفاده از روش پایه به پایه و تحلیل استاتیک غیرخطی با استفاده از نرم­افزار SAP2000 مورد مقایسه قرار گرفت و حاصل‌ضرب ضریب اضافه مقاومت و ضریب شکل­پذیری به‌عنوان شاخص عملکرد غیرخطی در نظر گرفته شد. برای این منظور، با یک طول دیوار مورد نیاز برای طرح لرزه‌ای، چهار حالت تحلیل برای یک پایه (پایه با چهار، سه، دو و یک دیوار) در نظر گرفته شده است. در تمام تحلیل­ها، اثر شالوده و اندرکنش خاک بستر و شالوده لحاظ گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با کاهش تعداد دیوارها در پایه از چهار دیوار به یک دیوار، در عین ثابت ماندن مقاومت، از حاصل­ضرب ضرایب اضافه مقاومت و شکل­پذیری پایه حدود 33% کاسته می­شود. از این رو، به نظر می­رسد که می­بایست از به‏کار بردن المان پایه تک‏دیوار که مرسوم گشتهاست، خودداری شده و از پل‌های با پایه چنددیواری بجای تک‏دیواری استفاده شود.

  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Performance of Single Wall-Type and Multi-Wall-Type Pier Bridges Considering Soil-Structure Interaction

نویسندگان [English]

  • gholamreza nouri 1
  • seyed majid hosseini 2
  • ali massumi 3
چکیده [English]

Nowadays, the use of bridges with wall-piers is common in urban highways and freeways. The limitations of space, particularly in urban constructions, and the landscape architectural aspects are the main reasons that this system is being interesting. These bridges are structurally designed in various types of single-wall and multi-wall piers. Nonlinear performance of piers was investigated using pier by pier method as well as the pushover analysis by SAP2000 software. Considering one length of wall required for seismic design, four cases including pier with four, three, two, and one-wall were studied in this analysis. The effects of foundation and soil-foundation interaction were considered in all the analyses. The results demonstrated that efficiency of pier is being reduced to about 33% by reducing the number of walls from four to one-wall in the pier, regardless of the constant strength. Thus, it is recommended to apply multi-wall pier system rather than single-wall pier in bridges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge
  • Wall pier
  • Shear hinge
  • Ductility factor
  • Strength factor
معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور. 1387. "آئین­نامه طرح پل­های راه و راه­آهن در برابر زلزله". نشریه شماره 463، جمهوری اسلامی ایران.
AASHTO. 2007. Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design.
ACI 318-05. 2005. “Building Code Requirements for Structural Concrete (318-05) and Commentary (318R-05)”. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 2012. “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”. Customary U.S. units.
American Society of Civil Engineers. 2013. “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”. ASCE/SEI 41-13.
Araújo, M., Marques, M. and Delgado, R. 2014. “Multidirectional pushover analysis for seismic assessment of irregular-in-plan bridges”. Eng. Struct., 79: 375-389.
ATC. 1995. “Structural Response Modification Factors”. ATC 19, Applied Technology Council, Redwood City.
ATC. 1996. “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings”. Vol. 1, ATC 40, Applied Technology Council, Redwood City.
Aviram, A., Mackie, K. and Stojadinović, B. 2008. “Guidelines for Nonlinear Analysis of Bridge Structures in California”. Pacific Earthquake Engineering Research Center, PEER 2008/03.
Bignell, J., LaFave, J. and Hawkins, N. 2006. “Assessment of The Seismic Vulnerability of Wall Pier Supported Highway Bridges on Priority Emergency Routes in Southern Illinois”. Research Report FHWA-ICT-07-004, Illinois Center for Transportation.
Bignell, J., LaFave, J. and Hawkins, N. “Seismic vulnerability assessment of wall pier supported highway bridges using nonlinear pushover analyses”. Eng. Struct. 27: 2044-2063.
CALTRANS. 2004. “Seismic Design Criteria Version 1.3”. California Department of Transportation, February.
Chomchuen, P. and Boonyapinyo, V. 2016. “Incremental dynamic analysis with multi-modes for seismic performance evaluation of RC bridges”. Eng. Struct., 132: 29-43.
CSI. 2010. “SAP2000- Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three Dimensional Structures: Basic Analysis Reference Manual”. Computers and Structures, Inc., Berkeley, California.
Das, B. M. 2010. “Principles of Foundation Engineering”. Seventh Edition, Cengage Learning.
FEMA273. 1997. “NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings’. Washington, D.C.
FEMA306. 1998. “Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings”. Washington, D.C.
FHWA. 2006. “Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures: Part 1-Bridges”. Federal Highway Administration.
Jukic, A. and Ekfeldt, K. 2012. “Concrete bridge design with FEM: A comparative analysis between 3D shell and 2D frame models”. MSc. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology.
Khanmohammadi, M., Saadatmehr, A. 2010. “Seismic assessment of existing concrete bridges with wall type piers, a case study”. Proceedings of the 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 20-22 October, Tabriz, Iran.
Mander, J. B., Priestley, M. J. N. and Park, R. 1988. “Theoretical stress-strain model for confined concrete”. J. Struct. Eng., 114(8): 1804-1825.
Memari, A., Harris, H., Hamid, A. and Scanlon, A. 2005. “Ductility evaluation for typical existing R/C bridge columns in the eastern USA”. Eng. Struct., 27: 203-212.

Setyowulan, D., Yamao, T., Yamamoto, K. and Hamamoto, T. 2015. “Investigation of seismic response on girder bridges: The effect of displacement restriction and wing wall types. 11th International Conference of the International Institute for Infrastructure Resilience and Reconstruction (I3R2), University of Seoul, 27-29.

Zhong, Q. 2001. “Assessing the effectiveness of reducing seismic vulnerability by a program of bridge pier wrapping”. PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL.