دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1395 
تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

صفحه 93-110

10.22075/jtie.1609-1147 (R1)

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی