دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1395 
6. تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

صفحه 93-110

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی