بررسی تاثیر زایکوترم روی خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم تهیه شده با مصالح آهکی و سیلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران/دانشجو

2 دانشگاه علم و صنعت ایران/ ریاست مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

3 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشجو

چکیده

امروزه تکنولوژی آسفالت نیمه گرم بعنوان روشی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید آسفالت، مصرف سوخت و آلودگی های زیست محیطی شناخته شده است. در مقابل محاسن بیشمار، پدیده عریان شدگی به عنوان نقطه ضعفی برای این صنعت مطرح می‌گردد. یکی از روش هایی که در حال حاضر برای بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه و حفظ دوام رویه آسفالتی بکار می رود، استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و ارگانیک است. زایکوترم تحت عنوان یک افزودنی نانوشیمیایی، نقشی دو جانبه تحت عنوان افزودنی ضدعریان شدگی و افزودنی تولید آسفالت نیمه گرم ایفا می‌کند. برای درک بهتر پدیده‌ی عریان شدگی در اثر ضعف چسبندگی ، مکانیزم های متعددی برای توضیح چسبندگی بین اجزای مخلوط آسفالتی استفاده شده است. از آنجایی که چسبندگی بین دو فاز متفاوت، به واکنش شیمیایی و مکانیکی، جاذبه‌های مولکولی و تئوری انرژی بین سطح آزاد آن دو فاز بستگی دارد، بنابراین مکانیزم‌هایی که از بین رفتن چسبندگی در سیستم قیر و سنگدانه را کنترل می کنند، پیچیده هستند. هدف اصلی این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، بررسی تاثیر جنس مصالح روی خواص عملکردی آسفالت نیمه‌گرم اصلاح شده با افزودنی نانوشیمیایی زایکوترم به عنوان ماده‌ی اصلاح کننده‌ی قیر و ماده‌ی ضد عریان کننده، در قالب آزمایش های مربوط به حساسیت رطوبتی متناسب با استانداردهای روز و آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی اعم از آزمایش لاتمن اصلاح شده و آزمایش آب جوشان است. جهت انجام این مهم، از آزمایش عملکردی تعیین مدول برجهندگی به روش کشش غیرمستقیم نیزاستفاده شد. بررسی نتایج آزمایشات و پردازش تصویر عکس های آزمایش آب جوشان، از طرفی حاکی از عملکرد نه چندان مناسب زایکوترم به عنوان افزودنی آسفالت نیمه‌گرم در هر دو مصالح آهکی و سیلیسی و از طرف دیگر، حاکی از افزایش چشمگیر مقاومت در برابر رطوبت در سنگدانه های سیلیسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of zycotherm on functional properties of WMA prepared with siliceous and limestone aggregates

نویسندگان [English]

  • Peyman Mirzababaei 1
  • Hassan Ziari 2
  • Rezvan Babagoli 3
  • Ali Moniri 3
1 Iran university of science and technology/student
2 Iran university of science and technology/ Head of ABRC
3 Iran university of science and technology/ student
چکیده [English]

Nowadays, WMA technology is known as an efficient way to reduce the cost of production of asphalt, fuel consumption and environmental pollution. In contrast to its numerous advantages, stripping phenomenon comes as a disadvantage for the industry. One of the ways to improve the resistance of asphalt concrete and adhesion between bitumen and aggregates, is to use chemical and organic additives. Zycotherm as a nano-chemical additive, plays a bilateral part: as an anti-stripping agent and as an additive for the production of WMA. To better understand the phenomenon of stripping as a result of weak adhesion, several mechanisms have been used to describe the adhesion between the components of asphalt mixtures. Since adhesion between two different phases depends on mechanical and chemical reactions, cohesion the theory of free surface energy, the mechanisms controlling adhesion failure between the components of asphalt mixture are complicated. The main objective of this laboratory study is to evaluate the effect of aggregate type on functional properties of WMA modified with nano-chemical additive named zycotherm as a warm mix and anti-strip agent in terms of water susceptibility tests according to the newest national and international codes such as modified Lottman test and boiling water test. To do this, IDT test was also carried out. Image processing of boiling water test and analyzing the results of water susceptibility tests betoken that zycotherm has a poor performance as a warm mix agent on both limestone and silica materials but has a remarkable effect on improving resistance to moisture damage of silica materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WMA
  • Siliceous aggregates
  • Zycotherm
  • Water susceptibility
  • Image processing
فخری، م.، ونائی، و. و راهی، م. 1393 . "ارزیابی رئولوژیکی تأثیر نانومصالح مایع بر خواص و عملکرد قیر". هشتمین کنگره
ملی مهندسی عمران، دانشگاه بابل، 17 و 18 اردیبهشت.
Anderson, R. M., Baumgardner, G., May, R. and Reinke, G. 2008. “Engineering properties, emissions, and field performance of warm mix asphalt technologies”. Interim Report, pp. 9-47.
DiVito, J. A. and Morris, G. R. 1982. “Silane pretreatment of mineral aggregate to prevent stripping in flexible pavements”. Transport. Res. Record, Transport. Res. Board, 843: 104-111.
Dukatz, E. L. (1989). “Aggregate properties related to pavement performance”. Proceedings of the Association of Asphalt Paving Technologists, 58: 492-502.
Hefer, A. W., Little, D. N. and Lytton, R. L. 2005. “A synthesis of theories and mechanisms of bitumen-aggregate adhesion including recent advances in quantifying the effects of water (with discussion)”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., 74: 139-196.
Hesami, S., Ameri, M., Goli, H. and Akbari, A. 2014. “Laboratory investigation of moisture susceptibility of warm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Int. J. Pavement Eng., 10: 745-749.
Huang ,S. C., Robertson, R. E., Branthaver, J. F. and Claine Petersen, J. 2005. “Impact of lime modification of asphalt and freeze–thaw cycling on the asphalt–aggregate interaction and moisture resistance to moisture damagev”. J. Mater. Civ. Eng., 17(6): 711-718.
Hurley, G. C. and Prowell, B. D. 2005. “Evaluation of sasobit for use in warm mix asphalt”. NCAT Report, 05-06.
Kandhal, P. S. 1992. “Moisture susceptibility of HMA mixes: Identification of problem and recommended solutions”. National Center for Asphalt Technology, Auburn, AL.
Kandhal, P. S. and Parker Jr, F. 1998. “Aggregate tests related to asphalt concrete performance in pavements”. NCHRP Report 405, Transportation Research Board.
Khodaii, A., Haghshenas, H. F. and Kazemi Tehrani, H. 2012. “Effect of grading and lime content on HMA stripping using statistical methodology”. Constr. Build. Mater., 34: 131-135.
Sangsefidi, E., Ziari, H. and Mansourkhaki, A. 2014. “The effect of aggregate gradation on creep and moisture susceptibility performance of warm mix asphalt”. Int. J. Pavement Eng., 15(2): 133-141 .
Xiao, F., Zhao, W., Gandhi, T. and Amirkhanian Serji, N. 2010. “Influence of antistripping additives on moisture susceptibility of warm mix asphalt mixtures”. J. Mater. Civ. Eng., 22(10): 1047-1055 .
Zaniewski, J. and Viswanathan, A. G. 2006. “Investigation of moisture sensitivity of hot mix asphalt concrete”. Asphalt Technology Program.