دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1398 
خصوصیات ژئوتکنیکی و خودترمیمی ماسه رس‌دار تثبیت شده با نانواکسیدآهن

صفحه 71-88

عیسی شوش پاشا؛ پروین زیارتی؛ مصطفی محمدی؛ مهدی آشتیانی