تحلیل پتانسیل پارامترهای میکروساختاری و مقاومت کششی غیر مستقیم در ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور

2 استاد، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

3 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه پیام نور

چکیده

افزایش وسعت و شدت تغییرشکل های دائم در سال های اخیر، نگرانی هایی را درارتباط با اثر این نوع خرابی بر عملکرد روسازی ‏های آسفالتی به‏وجود آورده است. برای بررسی مخلوط ‏های آسفالتی از منظر شیارشدگی باید توجه نمود که این مخلوط‏ ها ترکیب چندفازه شامل مصالح سنگی، قیر و فضاهای خالی می باشند. آرایش ذرات مصالح سنگی (اسکلت سنگدانه ها) در ساختار داخلی مخلوط ‏های آسفالتی گرم نقش مهمی در عملکرد مکانیکی مخلوط، از جمله مقاومت شیارشدگی، آن دارد. در دستورالعمل های فعلی طرح مخلوط ‏های آسفالتی از پارامترهای ماکرو مانند خصوصیات حجمی، نظیر درصد فضای خالی و حجم قیر، به همراه خصوصیات مکانیکی، مانند مدول یا مقاومت شیارشدگی، به ‏عنوان شاخص های اصلی کنترل کیفیت استفاده می شود. لیکن، تا کنون تحلیل بصری و خصوصیات میکرو مخلوط‏ های آسفالتی (ساختار داخلی روسازی) کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، از نگاه میکرو، اثرگذاری خصوصیاتی مانند تعداد نقاط تماس سنگ دانه ها، طول تماس سنگ دانه ها و زاویه تماس برای عملکرد شیارشدگی 16 نوع مخلوط (دو نوع دانه بندی، دوو نوع قیر، دو جنس سنگ دانه و دو نوع فیلر) مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، نتایج مقاومت شیارشدگی (عدد روانی) با تعداد نقاط تماس سنگ دانه ها، طول تماس سنگگ دانه ها و زاویه تماس حاصل از پردازش تصویر (با استفاده از نرم‏افزار (iPAS2) و مقاومت کششی غیر مستقیم مقایسه شده  اند. تحلیل نتایج نشان داد که عملکرد شیارشدگی به میزان زیادی به خصوصیات میکرو مخلوط ‏های آسفالتی وابسته می باشد و از این خصوصیات می توان به عنوان ابزار کنترلی در طرح مخلوط‏ های آسفالتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Microstructural Parameters and Indirect Tensile Strength in Evaluation of Hot Mixture Asphalt Rutting Performance

نویسندگان [English]

  • Mahmood Reza Keymanesh 1
  • Hassan Ziari 2
  • Ali Nasrollahtabar 3
  • Nooshin Shahryari 4
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame-Noor University, Tehran, Iran.
2 Professor, College of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Payame-Noor University, Tehran, Iran.
4 MSc, Department of Civil Engineering, Payame-Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, vast extent and severity of permanent deformations has created some concerns regarding the effects of this type of failure on performance of asphalt pavements. To investigate the rutting of asphalt mixtures, it should be noted that these mixtures are multiphase combination of aggregates, binder and voids. Arrangement of aggregate particles (aggregates skeleton) in the internal structure of hot mix asphalt has an important role in mechanical performance of the mixture, especially on its rutting resistance. In most regulations for asphalt mixtures' design, only macroscopic parameters such as void content and binder volume, along with mechanical characteristics, such as rutting resistance, are used as the main criteria for quality control. But so far, visual analysis and micro-properties of asphalt mixtures (internal structure of the pavement) have not been considered much. In this article, micro-effectiveness properties of asphalt mixtures such as number of contacts, length of contacts and orientation of contacts for rutting performance of 16 types of mixture (two types of gradation, two types of binder, two types of aggregates and two types of filler) were considered. In this research, the results of rutting resistance (flow number) and micro parameters (as number of contact, length of contact and orientation of contact), determined by image processing (by using iPas2 software), and indirect tensile strength were compared. The analysis showed that rutting performance depends to a large extent on micro characteristics of asphalt mixtures and these properties could be used as a control tool in design of asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot Mix Asphalt
  • Rutting؛ Contact points of aggregates
  • Flow number
  • Image processing
دیواندری، ح.، مدرس، ا.، حسینی، م. و رستمی، م. 1394. "ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال". مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، 1(2): 41-54.
معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. 1390. "آیین­نامه روسازی راه­های آسفالتی ایران". وزرات راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل ونقل، مؤسسه قیر و آسفالت ایران، تجدید نظر اول.
Ahmed, A. W., Arshadi, A., Erlingsson, S. and Bahia, H. 2016. “Evaluation of rutting performance of asphalt mixtures using extra-large wheel tracking and 2-D imaging technique”. 6th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 1-3 June, Prague, Czech Republic.
Bessa, I. S., Castelo Branco, V. T. F. and Soares, J. B. 2012. “Evaluation of different digital image processing software for aggregates and hot mix asphalt characterizations”. Constr. Build. Mater., 37: 370-378.
Bruno, L., Parla, G. and Celauro, C. 2011. “Image analysis for detecting aggregate gradation in asphalt mixture from planar images”. Constr. Build. Mater., 28: 21-30.
Cai, X. and Wang, D. 2013. “Evaluation of rutting performance of asphalt mixture based on the granular media theory and aggregate contact characteristics”. Road Mater. Pavement Design, 14(2): 325-340.
Christensen, W. D. and Bonaquist, R. 2002. “Use of strength tests for evaluating the rut resistance of asphalt concrete”. Asphalt Paving Technology, Association of Asphalt Paving Technologists, Proceedings of the Technical Sessions, 71: 692-711.
Coenen, A., Kutay, E., Roohi Sefidmazgi, N. and Bahia, H. 2012. “Aggregate structure characterization of asphalt mixtures using two-dimensional image analysis”. Road Mater. Pavement Design, 13(3): 433-454.
Guo, Q., Bian, Y., Li, L., Jiao, Y., Tao, J. and Xiang, C. 2015. “Stereological estimation of aggregate gradation using digital image of asphalt mixture”. Constr. Build. Mater. 94: 458-466.
Hassan, N. A., Khan, R., Raaberg, J. and Lo Presti, D. 2015. “Effect of mixing time on reclaimed asphalt mixtures: An investigation by means of imaging techniques”. Constr. Build. Mater., 99: 54-61.
Hu, J., Qian, Z., Liu, Y. and Zhang, M. 2015. “High-temperature failure in asphalt mixtures using micro-structural investigation and image analysis”. Constr. Build. Mater., 84: 136-145.
Kok, B. V., Yilmaz, M. and Turhan, I. 2012. “Comparison of the volumetric properties and stabilities of field and laboratory compacted asphalt concrete”. 5th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 13-15 June, Istanbul.
Kutay, M. E., Arambula, E., Gibson, N. and Youtcheff, J. 2010. “Three-dimensional image processing methods to identify and characterize aggregates in compacted asphalt mixtures”. Int. J. Pavement Eng., 11(6): 511-528.
Masad, E. and Kutay, M. E. 2012. “Characterization of the internal structure of asphalt mixtures”. Transport. Res. Circular, E-C161, January, pp. 2-16.
Masad, E., Muhunthan, B., Shashidhar, N. and Harman, T. 1995. “Application of digital image processing to quantitative study of asphalt concrete microstructure”. Transport. Res. Record, 1492: 53-60.
Masad, E., Muhunthan, B., Shashidhar, N. and Harman, T. 1999. “Internal structure characterization of asphalt concrete using image analysis”. J. Comp. Civ. Eng., 13(2): 88-95.
Papagiannakis, A. T. and Masad, E. A. 2008. “Pavement Design and Materials”. John Wiley and Sons, Inc., N. Y., 552 p.
Roohi Sefidmazgi, N. 2011. “Defining effective aggregate skeleton in asphalt mixture using digital imaging”. MSc. Thesis, Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin, Madison.
Roohi Sefidmazgi, N., Tashman, L. and Bahia, H. 2012. “Internal structure characterization of asphalt mixtures for rutting performance using imaging analysis”. Road Mater. Pavement Design, 24: 21-37.
Shaheen, M., Al-Mayah, A. and Tighe, S. L. 2013. “Evaluating the potential for hot mix asphalt rutting performance using laboratory and digital imaging technique”. Characterization of Soils and Pavement Materials for Mechanistic Empirical Pavement Design, 2013 Conference of the Transportation Association of Canada, Montreal.
Shaheen, M., Al-Mayah, A. and Tighe, S. L. 2016. “A novel method for evaluating hot mix asphalt fatigue damage: X-ray computed tomography”. Constr. Build. Mater., 113: 121-133.
Wang, H., Zhang, R., Chen, Y., You, Z. and Fang, J. 2016. “Study on microstructure of rubberized recycled hot mix asphalt based X-ray CT technology”. Constr. Build. Mater., 121: 177-184.
Wang, L. 2011. “Mechanics of Asphalt Microstructure and Micromechanics”. McGraw-Hill Co., Inc.
Xu, H., Tan, Y. and Yao, X. 2016. “X-ray computed tomography in hydraulics of asphalt mixtures: Procedure, accuracy, and application”. Constr. Build. Mater., 108: 10-21.