دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1396 
6. تأثیر محلول SSR400 بر خواص مهندسی بستر روسازی‌های آسفالتی

صفحه 83-98

محمد حسن میرابی مقدم؛ احمد گلی؛ فرهاد شهرکی