مطالعه عددی اثر مسلح‌سازی بستر بر رفتار مقاطع تسلیح شده آزمایشی به روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از روش­های مناسب احداث سریع راه­ها روی بسترهای ضعیف، استفاده از مسلح­کننده­های ژئوسنتتیک با هدف بهسازی خاک می­باشد که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور شناخت هرچه بیشتر رفتار بسترهای مسلح شده و تبیین روش­های طراحی مناسب برای آن­ها، تاکنون آزمون­های صحرایی و آزمایشگاهی محدودی تحت شرایط بارگذاری ترافیکی واقعی برنامه­ریزی و اجرا گردیده است. اما به علل مختلف، از جمله هزینه­های زیاد آزمون­های صحرایی و مشکلات اجرایی، انجام آنها با محدودیت­هایی همراه است. به کمک روش­های شبیه‏سازی عددی می­توان مطالعات پارامتریک جامعی را در مورد عملکرد این­گونه راه­ها به انجام رساند و تأثیر عوامل مهم را مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق، با استفاده از شبیه­سازی عددی سه­بعدی، عملکرد بستر راه مسلح­شده با لایه­های ژئوسنتتیک تحت اثر بار ترافیک عبوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به کمک داده­های مطالعات میدانی اعتبارسنجی شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل‏سازی عددی و مطالعات میدانی نشان می­دهد که مدل عددی قابلیت پیش­بینی رفتار یک سیستم مسلح شده با ژئوگرید را دارا می­باشد و انطباق مناسبی بین نتایج حاصل از آزمایش­های صحرایی و پاسخ­های مدل‏سازی عددی وجود دارد. نتایج بررسی­های عددی نشان می­دهد که نشست راه با بستر مسلح شده به شدت تحت تأثیر خصوصیات مکانیکی مسلح­کننده­ها، از جمله سختی ژئوگرید، می­باشد. به نحوی که با کاهش سختی ژئوگرید در حدود 50%، نشست سطح راه حدود 61% افزایش می­یابد. همچنین، تأثیر سختی مصالح اساس و بستر بر میزان نشست سطح راه در حالت بستر مسلح شده به میزان 50% نسبت به بستر مسلح نشده کاهش می­یابد. نتایج، افزایش ظرفیت ترافیک (TBR) به میزان 11/26 برابر را بر اثر تسلیح و تقویت مقطع با مسلح­کننده قوی نشان می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effect of Reinforcing Subgrade on Behavior of Reinforced Test Sections by FEM

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Haddad 1
  • hamed khakpourmoghaddam 2
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, I. R. Iran.
2 MSc. Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, I. R. Iran.
چکیده [English]

One of the appropriate methods to improve the roadway, built on the weak subgrade, is using geosynthetic reinforcement that is highly regarded. Few field and laboratory tests have been planned and conducted under the real traffic loading to investigate the behavior of reinforced subgrade and achieve suitable design methodology. However, due to such limitations as high costs of laboratory or field tests, their implementation is limited. Numerical simulation methods can help to study the performance of such reinforced roads and evaluate the effect of important parameters. In this research, three-dimensional finite element method (FEM) was used to investigate the behavior of the geosynthetic reinforced roads under traffic loads, and the results were validated with field data. Results of the numerical modeling and field studies showed that the numerical model can predict the behavior of a geogrid-reinforced system and there was a good agreement between the results of field studies and modeling responses. Results of the  numerical study also showed that the settlement of reinforced road is strongly influenced by the mechanical properties of reinforcement, including the stifness of the geogrid. Reduction of geogrid stifness by 50%, increased the surface settlement by about 61%. Also, effect of the stiffness of subgrade and base layer in reinforced test section on the surface settlement was 50% less than the unreinforced test section. Results showed TBR increase by 26.11 times due to the reinforcement of the test section with a strong reinforcing agent. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • geogrid
  • Reinforced subgrade
  • finite element method
  • Settlement
جمشیدی چناری، ر. و صادق­نژاد، م. 1394. "ارزیابی عددی تأثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط­های آسفالتی". مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، 1(2): 21-31.
شفابخش، غ.، اکبری، ع. و کاشی، ا . 1391. "تحلیل عددی اثر مجموعه چرخ­های انواع هواپیماها در تعیین نواحی بحرانی روسازی صلب باند فرودگاه". مجله مدل‏سازی در مهندسی، 10(29): 61-70.
مصلی­نژاد، م.، بازیار، م. ح. و امینی، ف. 1393. "مطالعه عددی افزایش ظرفیت باربری پی­های حلقوی و دایره­ای مستقر بر خاک­های دانه­ای مسلح شده به وسیله­ی سامانه مهار شبکه". مجله عمران مدرس، 14(4): 127-136 .
فخری، م. و توفیق، ع. 1389. "ارزیابی شیارشدگی در مخلوط­های آسفالتی با استفاده از نرم­افزار المان محدود ABAQUS". پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.
AASHTO. 1993. “Guide for Design of Pavement Structures”. American  Association  of  State  Highway  and Transportation Officials, Washington, D. C.
Abdessemed, M., Kenai, S. and Bali, A. 2015. “Experimental and numerical analysis of the behavior of an airport pavement reinforced by geogrids”. Constr. Build. Mater., 94: 547–554.
Abebe, M. S. and Qiu, H. S. 2016. “Numerical modeling of geotextile reinforcement of soft subgrade ballasted railway under high speed train”. EJGE, 21: 4327-4343.
Al-Azzawi, A. A. 2012. “Finite element analysis of flexible pavements strengthened with geogrid”. ARPN J. Eng. Appl. Sci., 7(10): 1295-1299.
Al-Qadi, I. L., Dessouky, S. H., Kwon, J. and Tutumluer, E. 2008. “Geogrid in Flexible Pavements: Validated Mechanism”. Transportation Research Record 2045, Transportation Research Board, National Research Council, Washington D. C., pp. 102-109.
Biabani, M. M., Indraratna, B. and Ngo, N. T. 2016. “Modelling of geocell-reinforced subballast subjected to cyclic loading”. Geotextiles Geomembranes, 44: 489-503.
Cho, Y., McCullough, B. F. and Weissmann, J. 2000. Consideration on finite-element method application in pavement structural analysis. Transportation Research Record 1539, TRB National Research Council, Washington, D. C., pp. 96-101.
Cuelho, E. and Perkins, S. 2009. “Field Investigation of Geosynthetics Used for Subgrade Stabilization”. FHWA/MT-09-003/8193, Western Transportation Institute, Montana State University, Bozeman, pp. 5-80.
Duncan, J. M., Monismith, C. L. and Wilson, E. L. 1968. “Finite Element Analysis of Pavement”. Highway Research Record, No. 228, TRB, Washington, D. C.
Gu, J. 2011. “Computational modeling of geogrid reinforced soil foundation and geogrid reinforced base in flexible pavement”. PhD Dissertation, Louisiana State University.
Hadi, M. N. S. and Bodhinayake, B. C. 2003. “Non-linear finite element analysis of flexible pavements”. Adv. Eng. Software, 34: 657-662.
Han, J., Pokharel,  S., Yang,  X., Manandhar,  C., Leshchinsky,  D., Halahmi  I. and Parsons, R. 2011. “Performance of geocell-reinforced RAP bases over weak subgrade under full-scale moving wheel loads”. J. Mater. Civ. Eng., 23(11): 1525-1534.
Hilton, S. T. 2017. “Full-scale pavement testing of aggregate base material stabilized with triaxial geogrid”. MS Thesis, Brigham Young University.
Hua, J. 2000. “Finite element modeling and analysis of accelerated pavement testing devices and rutting phenomenon”. PhD Dissertation,Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
Huang, H. 1995. “Analysis of accelerated pavement tests and finite element modeling of rutting phenomenon”. PhD Dissertation, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
Huang, W. C. 2014. “Improvement evaluation of subgrade layer under geogrid-reinforced aggregate layer by finite element method”. Int. J. Civ. Eng., 12(3): 204-215.
Huang, Y. 2004. “Pavement Analysis and Design”. 2nd Edition, Pearson Education, New Jersey.
Huekelom, W. and Klomp, A. J. G. 1962. “Dynamic Testing as a Means of Controlling Pavements During and After Construction”. Proceedings of the First International Conference on the Structural Design of Asphalt Pavements, Ann Arbor, Michigan,  pp. 667-685.
Hufenus, R., Rueegger, R., Banjac, R., Mayor, P., Springman, S. M. and Bronnimann, R. 2006. “Full-scale field tests on geosynthetic reinforced unpaved roads on soft subgrade”. Geotextiles Geomembranes, 24(1): 21-37.
Hussein, M. G. and Meguid, M. A. 2013. “Three-dimensional Finite Element Analysis of Soil-geogrid Interaction under Pull-out Loading Condition”. GeoMontreal 2013, the 66th Canadian Geotechnical Conference, Montreal, Quebec, Canada, Paper No. 260, pp. 452-458.
Hussein, M. G., Meguid, M. A. 2016. “A three-dimensional finite element approach for modeling biaxial geogrid with application to geogrid-reinforced soils”. Geotextiles Geomembranes, 44: 295-307.
Ibrahim, S. F., Sofia, G. G. and Kareem, A. I. 2012. “Experimental study on geogrid-reinforced subbase over soft subgrade soil under repeated loading”. J. Eng. Dev., 16(3): 218-240.
Ibrahim S. I., Ahmed, N. G. and Mohammed, D. E. 2016. “Effect of reinforcement on improve surface pavement for weak  subgrade conditions”. Int. J. Geomate, 11(23): 2188-2193.
Kim, M. 2007. “Three-dimensional finite element analysis of flexible pavaments considering nonlinear pavement foundation behavior”. PhD Dissertation, University of Illinois, Urbana, Champaign.
Leng, J. and Gabr, M. 2005. “Numerical analysis of stress-deformation response in reinforced unpaved road sections”. Geosynth. Int., 12: 111-119.

1-1-            Leonardi, G. and Palamara, R. 2017. “Finite Element Modelling of Flexible Pavement Reinforced with Geogrid”. Proceedings of the International Congress on Transport Infrastructure and Systems, Rome, Italy, pp. 477-484.

Maxwell, S.,W. H., Edil, T. B. and Benson, C. H. 2005. “Geosynthetics in Roadways and Pavements”. National Highway Institute, Report No. FHWA-NHI-07-092.
Moghadas Nejad, F. 2004. “Non linear finite element analysis of  reinforced and unreinforced pavements”. Int. J. Eng., Trans. A: Basics, 17: 214-226.
Nagy, A. C., Moldovan, D. V., Ciotlaus, M. and Muntean, L. E. 2017. “Evaluation of  experimental and numerical simulation of triaxial geogrid reinforcement on strength of road structures”. Proc. Eng., 181: 472-479.
Nair, A. M. and Latha, G. M. 2015. “Large diameter triaxial tests on geosynthetic-reinforced granular subbases”.J. Mater. Civ. Eng., 27(4): 1-8.
Perkins, S. S. 2002. “Evaluation of Geosynthetic Reinforced Flexible Pavement Systems Using Two Pavement Test Facilities”. Report No. FHWA/MT-02-008/20040, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington, D.C.
Perkins, S. W., Christopher, B. R. and Cuelho, E. L. 2004. “Development of Design Methods for Geosynthetic Reinforced Flexible Pavements”. Report No. DTFH61- 01-X-00068, Federal Highway Administration, Washington, D. C.
Saghebfar, M. 2014. “Performance of geotextile-reinforced bases for paved roads”. PhD Dissertation, Kansas State University, Manhattan, Kansas.
Tang, X., Stoffels, S. M. and Palomino, A. M. 2016. “Mechanistic-empirical approach to characterizing permanent deformation of reinforced soft soil subgrade”. Geotextiles Geomembranes, 44: 429-441.
Tingle, J. and Webster, S. 2003. “Corps of Engineers design of geosynthetic-reinforced unpaved roads”. Transport. Res. Record, 1849: 193-201.
Uzarowski, L. 2006. “The development of asphalt mix creep parameters and finite element modeling of asphalt rutting”. PhD Dissertation, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
White, T. D., Haddock, J. E., Hand, A. J. T. and Fang, H. 2002. “Contributions of Pavement Structural Layers to Rutting of Hot Mix Asphalt Pavements”. Transportation Research Board, National Research Council, National Cooperative Highway Research Program, NCHRP Report 468, Washington, D.C.
Wu, H., Huang, B., Shu, X. and Zhao, S. 2015. “Evaluation of geogrid reinforcement effects on unbound granular pavement base courses using loaded wheel tester”. Geotextiles Geomembranes, 43(5): 462-469.
Yetimoglu, T., Wu, J. T. H. and Saglamer, A. 1994. “Bearing capacity of rectangular footings on geogrid-reinforced sand”. J. Geotech. Eng., 120(12): 2083-2099.
Zornberg, J. G. and Gupta, R. 2010. “Geosynthetics in Pavements: North American Contributions”.9th International Conference on Geosynthetics, Brazil, pp. 379-398.