دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1396 
مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی‏های روسازی آسفالتی

صفحه 1-22

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


ارائه مدل ریاضی خصوصیات مکانیکی مخلوط‏های کف قیری اصلاح شده با سیمان

صفحه 115-132

محمود رضا کی منش؛ مهرداد میرشکاریان بابکی؛ نوشین شهریاری