بررسی مدل‌های پیش‌بینی مدول دینامیک جهت تعیین خواص ویسکوالاستیک مخلوط‌های آسفالتی داغ، گرم و حاوی خرده آسفالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از نیازهای طراحی روسازی آسفالتی به روش مکانیستیک تجربی تعیین مشخصات ویسکوالاستیک مخلوط آسفالتی، از جمله مدول دینامیک و زاویه فاز، است. از آنجایی که آزمایش تعیین مدول دینامیک مخلوط آسفالتی زمان­بر و گران است، مدل­هایی جهت پیش­بینی آن توسط محققین مختلف ارائه شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی برخی مدل­های پیش­بینی موجود جهت تعیین خواص ویسکوالاستیک مخلوط­های آسفالتی داغ، گرم و حاوی خرده آسفالت است. برای این منظور، مخلوط­های آسفالتی با دو نوع دانه­بندی (با اندازه سنگدانه بیشینه اسمی 5/9 و 19 میلی­متر) که معرف مخلوط­های لایه رویه و آستر هستند و نیز سه نوع قیر خالص، قیر اصلاحی با افزودنی ساسوبیت و قیر بازیافتی به روش روسازی ممتاز طراحی شدند. آزمایش­های رئومتر برشی دینامیک روی قیرها و تعیین مدول دینامیک روی مخلوط­ها انجام شدند. مدل تجربی NCHRP 1-40D و مدل­های میکرومکانیکی Hirsch و شکل اصلاح شده آن برای پیش­بینی مدول دینامیک مخلوط آسفالتی با داده­های آزمایشگاهی ارزیابی شدند. با بررسی نتایج مشخص شد که مدل تجربی NCHRP با انجام واسنجی نتایج خیلی خوبی دارد (R2>0.95) و پس از آن مدل­های نیمه تجربی و میکرومکانیکی Hirsch اصلاح شده و Hirsch عملکرد مناسبی داشتند. تمامی مدل­ها در پیش­بینی مدول مخلوط­های با دانه­بندی ریزتر عملکرد بهتری داشتند. به نظر می­رسد که مدل­های مورد بررسی در به حساب آوردن مقاومت ناشی از برخورد سنگدانه­ها چندان موفق عمل نمی­کنند. استفاده از مدل­های پیش­بینی مدول برای پیاده­سازی روش طراحی جدید در سطح 2 مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dynamic Modulus Prediction Models for Determination of Viscoelastic Properties of Hot, Warm and RAP-contained Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • Amin Tanakizadeh 1
  • Gholamali Shafabakhsh 2
1 Faculty of civil engineering, Semnan university, Semnan, Iran
2 Faculty of civil engineering, Semnan university, Semnan, Iran
چکیده [English]

One of the requirements for mechanistic-empirical design of asphalt pavement is determining the viscoelastic properties of asphalt mixture, including dynamic modulus and phase angle. Since the dynamic modulus test of asphalt mixture is time consuming and expensive, some prediction models have been proposed by various researchers. The purpose of the present study was to investigate some of the available predictive models to determine the viscoelastic properties of hot, warm and RAP-contained asphalt mixtures. For this aim, asphalt mixtures with two types of gradation (with a nominal maximum aggregate size of 9.5 and 19 mm) representing the mixtures prepared for surface and binder layers, as well as three kinds of bitumen, including neat bitumen, Sasobit-modified bitumen and reclaimed bitumen, were designed according to Superpave method. Dynamic shear rheometer and dynamic modulus tests were performed on the bitumen and the mixtures, respectively. The empirical model of NCHRP 1-40D and micro-mechanical models of Hirsch and its modified form were evaluated for estimating the dynamic modulus of asphalt mixtures using laboratory measurements. It was found that the empirical model of NCHRP performed very well after calibration (R2> 0.95) and then the semi-empirical and micromechanical models of modified Hirsch and Hirsch had a good performance. All models had a better predictability for the modulus of fine graded mixtures. It seems that the considered models are not successful in taking into account the resistance from aggregates interlocking. Application of dynamic modulus prediction models is suitable for implementation of the new design method at Level 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic modulus
  • Prediction models
  • Warm mix asphalt (WMA)
  • Reclaimed asphalt pavement (RAP)
AASHTO. 2015a. “Standard specification for performance-graded asphalt binder (AASHTO: M320-10)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO. 2015b. “Standard practice for superpave volumetric design for asphalt mixtures (AASHTO: R35-15)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO. 2015c. “Standard specification for superpave volumetric design (AASHTO: M323-13)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO. 2015d. Standard method of test for determining the rheological properties of asphalt binder using a dynamic shear rheometer (DSR) (AASHTO: T315-12)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO. 2015e. “Standard method of test for determining the flexural creep stiffness of asphalt binder using the bending beam rheometer (BBR) (AASHTO: T313-12)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO. 2015f. “Standard method of test for determining dynamic modulus of hot mix asphalt (HMA) (AASHTO: T342-11)”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
Andrei, D., Witczak, M. W. and Mirza, W. 1999. “Appendix CC-4: Development of a revised predictive model for the dynamic (complex) modulus of asphalt mixtures”. Development of the 2002 Guide for the Design of New and Rehabilitated Pavement Structures, Final Document, NCHRP Project1-37A, pp. 66-204, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C.
ASTM. 2015. “Standard test method for recovery of asphalt from solution by Abson method (ASTM: D1856-09)”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
ASTM. 2011. “Standard test methods for quantitative extraction of bitumen from bituminous paving mixtures (ASTM: D2172/D2172M-11)”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
Awed, A. M., El-Badawy, S. M., Bayomy, F. M. and Santi, M. 2011. “Influence of the MEPDG binder characterization input level on the predicted dynamic modulus for Idaho asphalt concrete mixtures”. In: Transportation Research Board 90th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington, D.C.
Bari, J. and Witczak, M. W. 2006. “Development of a new revised version of the Witczak E* predictive model for hot mix asphalt mixtures”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., 75: 381-424.
Birgisson, B., Sholar, G. and Roque, R. 2005. “Evaluation of a predicted dynamic modulus for Florida mixtures”. J. Transport. Res. Board, 1929: 200-207.
Christensen, D. W., Pellinen, T. and Bonaquist, R. F. 2003. “Hirsch model for estimating the modulus of asphalt concrete”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., 72: 97-121.
Diab, A. and You, Z. 2013. “A simple approach to estimating dynamic moduli from resilient moduli for the mechanistic empirical design of asphalt pavements”. PP. 350-361. In: Al-Qadi, I. L. and Murrell, S. (Eds.), Airfield and Highway Pavement 2013: Sustainable and Efficient Pavements, Reston, VA.
Dongre, R., Myers, L., D’Angelo, J., Paugh, C. and Gudimettla, J. 2005. “Field evaluation of Witczak and Hirsch models for predicting dynamic modulus of hot-mix asphalt”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., 74: 381-442.
Hou, H., Wang, T., Wu, S., Xue, Y., Tan, R., Chen, J. and Zhou M. 2016. “Investigation on the pavement performance of asphalt mixture based on predicted dynamic modulus”. Constr. Build. Mater., 106: 11-17.
Khattab, A.  M., El-Badawy, S. M., Al Hazmi, A. and Elmwafi, M. 2014. “Evaluation of Witczak E* predictive models for the implementation of AASHTOWare-Pavement ME Design in the Kingdom of Saudi Arabia”. Constr. Build. Mater., 64: 360-369.
Kim, M. and Buttlar, W .G. 2011. “Differential scheme effective medium theory for hot-mix asphalt |E*| prediction”. J. Mater. Civ. Eng., 23(1): 69-78.
Kim J., Byron, T., Sholar, G. and Kim, S. 2008. “Development of dynamic modulus testing and data interpretation capability”. Research Report FL/DOT/SMO/08-514, State of Florida, State Materials Office.
Kim, Y. R., King, M. and Momen, M. 2005. “Typical dynamic moduli values of hot mix asphalt in North Carolina and their prediction”. Report Number: FHWA/NC/2005-03, North Carolina Department of Transportation, Raleigh, NC.
Nemati, R. and Dave, E. V. 2018. “Nominal property based predictive models for asphalt mixture complex modulus (dynamic modulus and phase angle)”. Constr. Build. Mater., 158: 308-319.
Nguyen, Q. T., Di Benedetto, H., Sauzeat, C. and Tapsoba, N. 2013. “Time temperature superposition principle validation for bituminous mixes in the linear and nonlinear domains”. J. Mater. Civ. Eng., 25(9): 1181-1188.
Obulareddy, S. 2006. “Fundamental characterization of Louisiana HMA mixtures for the 2002 mechanistic-empirical design guide”. MSc. Thesis, Louisiana State University, https://digitalcommons.lsu.edu/grad school_theses/3501.
Oshone, M., Dave, E., Daniel, J. S. and Rowe, G. M. 2017. “Prediction of phase angles from dynamic modulus data and implications for cracking performance evaluation”. Road Mater. Pavement Design, 18(S4): 491-513.
Plati, C., Georgouli, K. and Loizos, A. 2013. “Asphalt concrete stiffness modulus estimation utilizing an algorithm approach”. PP. 1219-1228. In: Al-Qadi, I. L. and Murrell, S. (Eds.), Airfield and Highway Pavement 2013: Sustainable and Efficient Pavements, Reston, VA.
Rahman, A. S. M., Mannan, U. A. and Tarefder, A. 2017. “Binder rheology based dynamic modulus and phase angle predictive models for asphalt concrete”. PP. 215-224. In: Al-Qadi, I. L., Ozer, H., Velez-Vega, E. M. and Murrell, S. (Eds.), Airfield and Highway Pavements 2017: Testing and Characterization of Bound and Unbound Pavement Materials, Reston, VA.
Robbins, M. M. and Timm, D. H. 2011. “Evaluation of dynamic modulus predictive equations for Southeastern United States asphalt mixtures”. J. Transport. Res. Board, 2210: 122-129.
Rowe, G. M. and Sharrock, M. J. 2011. “Alternate shift factor relationship for describing temperature dependency of viscoelastic behavior of asphalt materials”. Transport. Res. Record: J. Transport. Res. Board, No. 2207, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., pp. 125-135. DOI: 10.3141/2207-16.
Sakhaeifar, M. S., Kim, Y. R. and Montano, B. E. G. 2017. “Individual temperature based models for nondestructive evaluation of complex moduli in asphalt concrete”. Constr. Build. Mater., 137: 117-127.
Singh, D., Zaman, M. and Commuri, S. 2011. “Evaluation of predictive models for estimating dynamic modulus of hot-mix asphalt in Oklahoma”. J. Transport. Res. Board, 2210: 57-72.
Van der Poel, C. 1954. “A general system describing the visco-elastic properties of bitumens and its relation to routine test data”. J. Chem. Technol. Biotech., 4(5): 221-236.
Witczak, M., El-Basyouny, M. and El-Badawy, S. 2007. “Incorporation of the new (2005) E* predictive model in the MEPDG”. NCHRP 1-40D Final Report, Arizona State University, Tempe, AZ.
Zhang, C., Shen, S. and Jia, X. 2017. “Modification of the Hirsch dynamic modulus prediction model for asphalt mixtures”. J. Mater. Civ. Eng., 29(12). https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002099.
Zhu, H., Sun, L., Yang, J., Chen, Z. and Gu, W. 2011. “Developing master curves and predicting dynamic modulus of polymer-modified asphalt mixtures”. J. Mater. Civ. Eng., 23(2): 131-137.