دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1397 
بررسی مشخصات مخلوط‏های آسفالتی مقاوم در برابر شکست مود Ш خالص

صفحه 71-85

پگاه جعفری حقیقت پور؛ محمود رضا کی منش؛ محمدرضا محمد علیها