بررسی درصدهای مختلف تراشه آسفالت در عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای SMA گرم با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار (ANFIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، بخش فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار، بخش فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

در سال‏های اخیر، با توجه به کمبود مصالح تازه و اهمیت حفاظت از محیط­زیست، میزان استفاده از مصالح بازیافتی، از جمله تراشه آسفالت، در راستای کاهش تولید آلاینده‌های ناشی از تهیه مخلوط‌های آسفالتی افزایش یافته است. همچنین، جهت کاهش میزان انرژی مصرفی، فناوری‌های نوینی در زمینه تولید و اجرای مخلوط‌های آسفالتی گرم در حال گسترش هستند تا مخلوط‌های آسفالتی با دمایی به­مراتب کمتر از مخلوط‌های متداول تولید گردند. در این پژوهش، از تراشه آسفالت بازیافتی در ساخت مخلوط آسفالتی با استخوان‎بندی سنگدانهای (SMA) جهت انجام آزمایش حساسیت رطوبتی همراه با افزودنیهای گرم زایکوترم و ساسوبیت و همچنین از الیاف TOPCEL در جهت جلوگیری از ریزش قیر این نوع مخلوط آسفالتی، استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش،ارائه ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﺼﺒﻲ- ﻓﺎزی سازگار (ANFIS)، ﺑرای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با دانه‎بندی سنگدانهای (SMA) حاوی درصدهای مختلف تراشه آسفالت با داشتن اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ گرم می‎باشد.ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ورودی ﺑﻪ ﻣﺪل ANFIS ﺷﺎﻣﻞ درصدهای مختلف تراشه آسفالت حاوی افزودنی گرم و ﻧﺴﺒﺖ مقاومت کششی نمونه در حالت اشباع به مقاومت کششی نمونه در حالت ﺧﺸﻚ به عنوان خروجی مدل می‎باشد. ﻧﺘﺎﻳﺞ به­دست آمده ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺪل ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ تعیین 1 و 982/0 ﺑﻪ­ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده‎ﻫﺎی آﻣﻮزش و آزمایشی و 774/0 ﺑﺮای دادهﻫﺎی ارزیابی می‎باشد. همچنین، مخلوطهای نیمه­گرم حاوی 50% تراشه آسفالت رفتار مناسبتری از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Different Percentages of Recycled Asphalt Pavement in Moisture Susceptibility Performance of Warm Stone Matrix Asphalt Mixture by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)

نویسندگان [English]

  • nariman barazi jomoor 1
  • mahmoud reza keymanesh 2
  • Mansour Fakhri 3
1 Lecturer, Department of Technical Engineering, Payame Noor University (PNU), Tehran, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Technical Engineering, Payame Noor University (PNU), Tehran, I. R. Iran.
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

In recent years, regarding the insufficiency of new material and significance of environmental conservation, using recycled material such as Recycled asphalt pavement (RAP) has increased due to the decreased production of environmental pollutants resulting from the preparation of asphalt mixtures. Also, to decrease the energy consumption rate, new technologies have been developed to produce and perform warm asphalt mixtures. These asphalt mixtures have lower temperatures than conventional asphalt mixtures. In this research, RAP has been used in building stone matrix asphalt (SMA) mixture to carry out the moisture susceptibility test by adding warm asphalt additives such as zycotherm, sasobit and Topcel fibers to prevent bitumen draindown of this type of asphalt mixture. The purpose of this paper is to develop a model based on adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for prediction of moisture susceptibility of stone matrix asphalt mixtures (SMA) containing various percentages of RAP and warm mix additives. Various percentages of RAP containing warm mix additive are the parameters for input layer and the ratio of saturated specimen’s strength to that of dry specimen’s strength is the model output. Results indicated high accuracy of the model with a coefficient of determination (R2) of 1 and 0.982 for training and testing data sets and 0.774 for evaluation data-set, respectively. Also, the warm mixtures containing 50% RAP have shown more suitable behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled asphalt pavement (RAP)
  • Moisture susceptibility
  • Topcel additive fibers
  • Adaptive neuro fuzzy inference system
بهبهانی، ح.، ایازی، م. ج. و شجاعی، م. ح. 1395. "ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی نیمه‌گرم". مجله مهندسی حمل و نقل، 7(3): ۴18-۴05.
سازمان مدیریت و برنامه‎‎ریزی کشور. 1379. "طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‎‎های آسفالتی با استخوان‎بندی سنگدانه‎‎ای". وزارت راه و ترابری، نشریه شماره 206.
صفازاده، ف. و طباطبائی، ن. 1394. "ارزیابی تأثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه‌های آسفالت". نشریه علمی پژوهش‌های تجربی در مهندسی عمران، 2: 15-23.
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 2000. “Standard specification for resistance of compacted asphalt mixtures to moisture-induced damage”. Designation: T283, Washington, D. C.
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 2000. “Standard specification for determination of draindown characteristics in uncompacted asphalt”. Designation: T305, Washington, D. C.
Aschenbrener, T., and Currier, G. 1993. “Influence of testing variables on the results from the Hamburg wheel tracking device: Final report”. Report No. COOT -D1D-R-93-22.
Ayazi, M. J., Moniri, A. and Barghabaani, P. 2017. “Moisture susceptibility of warm mixed-reclaimed asphalt pavement containing Sasobit and Zycotherm additives”. J. Petrol. Sci. Technol., 35(9): 890-895.
Bonaquist, R. F. 2011. “NCHRP 9-43 Mix design practices for warm mix asphalt”. Second International Warm Mix Conference, St. Louis, Missouri, Sept. 27.
Brown, E. R. and Cooley Jr., L. A. 1999. “Designing stone matrix asphalt mixtures for rut-resistant pavements”. National Center for Asphalt Technology, NCHRP Report 425, Project 8-9.
Copeland, A. 2011. “Reclaimed asphalt pavement in asphalt mixtures: State of the practice”. Report No. FHWA-HRT-11-021, Federal Highway Administration, Washington, D. C.
Das, P. K., Tasdemir, Y. and Birgisson, B. 2012. “Evaluation of fracture and moisture damage performance of wax modified asphalt mixtures”. J. Road Mater. Pavement Design, 13(1): 142-155.
Doyle, J. D. and Howard, I. L. 2013. “Rutting and moisture damage resistance of high reclaimed asphalt pavement warm mixed asphalt: loaded wheel tracking vs. conventional methods”. J. Road Mater. Pavement Design, 14(2): 148-172.
Doyle, J. D., Mejias-Santiago, M., Brown, E. and Howard, I. L. 2011. “Performance of high RAP-WMA surface mixtures”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 80.
Fakhri, M. and Hosseini, S. A. 2017. “Laboratory evaluation of rutting and moisture damage resistance of glass fiber modified warm mix asphalt incorporating high RAP proportion”. J. Constr. Build. Mater., 134(1): 626-640.
Federal Highway Administration FHWA-PL-08-007. 2008. “Warm-mix asphalt: European practice”. International Technology Scanning Program, Department of Transportation, Washington, D. C.
Guo, N., You, Z., Zhao, Y., Tan, Y. and Diab, A. 2014. “Laboratory performance of warm mix asphalt containing recycled asphalt mixtures”. J. Constr. Build. Mater., 64: 141-149.
Hill, B., Behnia, B., Buttlar, W. and Reis, H. 2012. “Evaluation of warm mix asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement through mechanical performance tests and an acoustic emission approach”. J. Mater. Civ. Eng., 25(12): 1887-1897.
Hurley, G. C. and Prowell, B. D. 2005. “Evaluation of Sasobit for use in warm mix asphalt”. NCAT Report No 5-6.
Kvasnak, A. N. and West, R. C. 2009. “Case study of warm-mix asphalt moisture susceptibility in Birmingham, Alabama”. Transportation Research Board, 88th annual meeting,Washington D. C.
Lu, D. X. and Saleh, M. 2016. “Laboratory evaluation of warm mix asphalt incorporating high RAP proportion by using evotherm and sylvaroad additives”. J. Constr. Build. Mater., 114(1): 580-587.
Ma, T., Wang, H., Hunag, X., Wang, Z. and Xiao, F. 2015. “Laboratory performance characteristics of high modulus asphalt mixture with high content RAP”. J. Constr. Build. Mater., 101(1): 975-982.
Medeiros Jr., M. S., Daniel, J. S., Bolton, H. L. and Meagher, W. C. 2012. “Evaluation of moisture and low-temperature cracking susceptibility of warm mixture asphalt”. Int. J. Pavement Eng., 13(5): 395-400.
Middleton, B. and Forfylow, R. W. 2009. “Evaluation of warm-mix asphalt produced with the double barrel green process”. Transport. Res. Record, 2126: 19-26.
Mogawer, W., Austerman, A., Bonaquist, R. and Roussel, M. 2011. “Performance characteristics of thin-lift overlay mixtures: High reclaimed asphalt pavement content, recycled asphalt shingles, and warm-mix asphalt technology”. J. Transport. Res. Board, 2208: 17-25.
Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A., Hamedi, Gh. and Roshani, H. 2014. “Rutting performance prediction of warm mix asphalt containing reclaimed asphalt pavements”. J. Road Mater. Pavement Design, 15(1): 207-219.
Prowell, B., Hurley, G. and Crews, E. 2007. “Field performance of warm mix asphalt technology at National Center for Asphalt Technology test track”. Transport. Res. Record J. Transport. Res. Board, 1998(1): 96-102.
Rohith, N. and Ranjitha, J. 2013. “A study on Marshall stability properties of warm mix asphalt using Zycotherm a chemical additive”. Int. J. Eng. Res. Technol., 2(7): 19-27.
Shu, X., Huang, B., Shrum, E. D. and Jia, X. 2012. “Laboratory evaluation of moisture susceptibility of foamed warm mix asphalt containing high percentages of RAP”. J.Constr. Build. Mater., 35: 125-130.
Wu, Y., Guo, Y. and Zhang, X. 2011. “Performance evaluation of recycled asphalt mixture using warm mix asphalt technology”. GeoHunan International Conference, Hunan, China, June 9-11, pp. 26-34.
Xiao, F., and Amirkhanian, S. N. 2009. “Laboratory investigation of moisture damage in rubberized asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement”. Int. J. Pavement Eng., 10(5): 319-328.
Zhao, S., Huang B., Shu, X. and Woods M. 2013. “Comparative evaluation of warm mix asphalt containing high percentages of reclaimed asphalt pavement”. J. Constr. Build. Mater., 44: 92-100.