دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1397 
بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی

صفحه 1-14

10.22075/jtie.2018.15204.1323

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمدحسن میرابی مقدم