دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1397 
1. بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی

صفحه 1-14

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمدحسن میرابی مقدم